traci moc na podstawie uchwały nr 26/2013

Uchwała Nr 27/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 kwietnia 2012 roku

w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia   

      Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. nr 243, poz. 1445) oraz § 59 ust.2  pkt 1 lit. f) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz umocnienie pozycji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w krajowym i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego wprowadza się wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

2.      Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia budowany jest z uwzględnieniem specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu i ich dobre doświadczenia w zapewnieniu jakości kształcenia,
w przekonaniu, że podnoszeniu jakości służy ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie
i upowszechnianie najlepszych rozwiązań oraz uwzględnianie głosu odbiorców oferty edukacyjnej.

3.      Podnoszenie jakości kształcenia ma charakter permanentnego działania z udziałem wszystkich pracowników, studentów i doktorantów.

4.      Dbałość o wysoką jakość kształcenia i obsługi studentów i doktorantów jest obowiązkiem wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu.

§ 2

1.      Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni są zobowiązane do wdrożenia wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia.

2.      Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej sprawuje nadzór nad wdrożeniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w jednostce.

3.      Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej zleca wykonanie zadań związanych
z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia prodziekanowi właściwemu do spraw kształcenia, który współdziała w tym zakresie z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia.

§ 3

1.      Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia:

1)      odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego,

2)      uwzględnia działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i kursach prowadzonych przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni,

3)      uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na kierunkach
i poziomach studiów, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach,

4)      uwzględnia oceny dokonywane przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych,

5)      uwzględnia wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni,

6)      uwzględnia wnioski z badań oczekiwań pracodawców i zgodności efektów kształcenia
z potrzebami rynku pracy.

2.      Podstawowa jednostka organizacyjna, która rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku jest zobowiązana do wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na rzecz doskonalenia programu kształcenia na tym kierunku od dnia rozpoczęcia kształcenia.

3.      Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do przedłożenia radzie tej jednostki na koniec roku akademickiego, po zasięgnięciu opinii członków minimum kadrowego dla danego kierunku studiów, oceny efektów kształcenia na każdym kierunku prowadzonym przez podstawową jednostkę organizacyjną. Wyniki tej oceny stanowią podstawę doskonalenia jakości kształcenia.

4.      Ocena efektów kształcenia, o której mowa w ust. 3 obejmuje w szczególności:

1) analizę stopnia realizacji celów kształcenia i osiągania przez studentów założonych efektów
   kształcenia dla programu kształcenia o określonym poziomie i profilu kształcenia, a w tym:

a)      analizę stosowanych sposobów i form weryfikowania efektów kształcenia oraz adekwatności tych form do zakładanych efektów kształcenia,

b)      ocenę jakości prac dyplomowych i adekwatności wymagań stawianych pracom dyplomowym do celów programu kształcenia i zakładanych efektów kształcenia,

c)      ocenę jakości praktyk oraz analizę zakładanych i uzyskanych w ich wyniku efektów kształcenia,

d)      analizę wyników nauczania,

e)      analizę wyników egzaminów dyplomowych,

f)       analizę poprawności przypisania punktów ECTS do modułów kształcenia.

2) analizę ocen zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów i doktorantów na
   zakończenie każdego cyklu zajęć dydaktycznych,

3) analizę użyteczności efektów kształcenia dla programu kształcenia o określonym poziomie
   i profilu kształcenia, a w tym:

a)      ocenę wykorzystania wyników monitorowania karier absolwentów w definiowaniu efektów kształcenia,

b)      ocenę zaangażowania przedstawicieli pracodawców w tworzenie programu kształcenia, sprawdzanie i ocenę uzyskanych efektów oraz doskonalenie programu kształcenia,

c)      analizę zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy,

4) ocenę infrastruktury dydaktycznej, w tym dostępu do literatury zalecanej w ramach kształcenia
    na kierunku studiów,

5) ocenę sposobu informowania studentów i innych zainteresowanych (kandydatów,
   pracodawców) oraz rzetelności i aktualności informacji o efektach dla programu kształcenia
   oraz metodach sprawdzania i oceny efektów.

5.      Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej powołuje dla każdego kierunku studiów prowadzonego w jednostce, w celu przeprowadzenia oceny efektów kształcenia, o której mowa w ust. 3, odrębny Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele minimum kadrowego dla  danego kierunku studiów oraz przedstawiciele studentów, delegowani przez właściwy organ samorządu studentów oraz inne osoby wskazane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Pracami Zespołu koordynuje kierownik jednostki prowadzącej kierunek studiów lub wskazany przez niego zastępca.

6.      Dokumentacja działalności wewnętrznego systemu zapewniania jakości w podstawowej jednostce organizacyjnej obejmuje w szczególności:

1)      opis procedur stosowanych w ocenie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków
i poziomów studiów, w tym zasady sprawdzania i oceniania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów i doktorantów,

2)      opis wymagań stawianych pracom dyplomowym na kierunkach studiów o określonym poziomie
i profilu kształcenia oraz zasad ich sprawdzania i oceniania,

3)      opis sposobów wykorzystywania oceny zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów
i doktorantów na zakończenie każdego cyklu zajęć do doskonalenia zajęć dydaktycznych oraz inicjowania działań związanych z monitorowaniem i rozwijaniem kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich,

4)      raporty z oceny efektów kształcenia na każdym kierunku i poziomie studiów, prowadzonej na zakończenie każdego roku akademickiego, obejmujące także wnioski odnoszące się do zmian dokonywanych w programie kształcenia, mających na celu jego doskonalenie w zakresie efektów kształcenia oraz programu studiów.

 

§ 4

 

1.      Istotnym elementem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są badania prowadzone w formie ankiet ogólnouniwersyteckich, wydziałowych i kierunkowych wśród:

1)      studentów i absolwentów poszczególnych poziomów i form studiów,

2)      nauczycieli akademickich,

3)      pracowników obsługujących proces kształcenia.

2.      Badania ankietowe prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki i metodologii badań społecznych,
a w szczególności: dobrowolności, anonimowości, poufności badań oraz jawności wyników.

3.      Ankiety oceny nauczycieli akademickich przeprowadza się każdorazowo po zakończeniu zajęć
z przedmiotu na danym roku i kierunku studiów.

4.      Ankiety oceny pracowników obsługujących proces dydaktyczny przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku po zakończeniu zajęć w danym semestrze lub roku.

5.      Indywidualne wyniki ankiet, o których mowa w ust. 3 i 4 są poufne i dostępne tylko dla podmiotów odpowiedzialnych za jakość kształcenia oraz dla ocenianych.

6.      Poufność, o której mowa w ust.2 nie wyklucza możliwości upublicznienia wyników w odniesieniu do najlepiej ocenionych.

 

§ 5

 

1.    System nagradzania i premiowania wyróżniających się nauczycieli akademickich powinien zachęcać ich do kreatywnego podejścia do pracy dydaktycznej.

2.    System nagradzania i premiowania pracowników obsługujących proces dydaktyczny powinien prowadzić do upowszechniania dobrych praktyk w zakresie jakości obsługi.

3.    Za utworzenie systemów nagradzania i premiowania, o których mowa w ust. 1 i 2 odpowiedzialny jest rektor.

 

§ 6

 

1.      Rektor powołuje Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz jej przewodniczącego.

2.      W skład Komisji wchodzą:

1)      nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów spośród członków wydziałowych rad ds. jakości kształcenia – po jednym z każdego wydziału,

2)      2 studentów wskazanych przez uczelniany organ Samorządu Studentów,

3)      1 doktorant wskazany przez uczelniany organ Doktorantów,

4)      inne osoby wskazane przez Rektora.

3.      Komisja ds. Jakości Kształcenia zajmuje się w szczególności: opracowaniem procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia oraz przedstawia Rektorowi propozycje działań doskonalących ten proces.

 

§ 7

 

1.      Dziekan powołuje Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz jej przewodniczącego.

2.      W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą:

1)      nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez dziekana – zapewniającej właściwą reprezentację głównych kierunków kształcenia,

2)      2 studentów wskazanych przez uczelniany organ Samorządu Studentów,

3)      przedstawiciele pracodawców,

4)      inne osoby wskazane przez dziekana.

3.      Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia zajmuje się w szczególności: wdrożeniem opracowanych procedur, inicjuje okresowe spotkania władz wydziału ze studentami,
a także analizuje wyniki oceny jakości kształcenia, w tym sporządzone przez zewnętrzne instytucje akredytujące oraz przedstawia dziekanowi propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

 

 

§ 8

 

1.      Procedury służące zapewnieniu jakości kształcenia są jednolite na całej uczelni.

2.      Rady Wydziałów przynajmniej raz w roku akademickim organizują jedno ze swoich posiedzeń zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach, wykorzystując w tym zakresie informacje zgromadzone w wyniku stosowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

3.      Protokoły z posiedzeń Rad Wydziałów dotyczących jakości kształcenia powinny być przekazane prorektorowi właściwemu ds. kształcenia w terminie do końca każdego roku akademickiego.

4.      Za realizację powyższych ustaleń odpowiadają dziekani wydziałów.

 

§ 9

 

Wnioski wynikające z Wewnętrznego System Zapewnienia Jakości Kształcenia powinny być wykorzystane do:

1)      stałego doskonalenia warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego,

2)      prowadzenia przejrzystej polityki kadrowej,

3)      nagradzania pracowników,

4)      wspierania innowacji dydaktycznych,

5)      polityki uczelni w zakresie naboru (limitów miejsc) na kierunki studiów, powoływania nowych kierunków studiów.

§ 10

 

Analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonuje Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przynajmniej raz w roku akademickim
na jednym ze swoich posiedzeń.

 

§ 11

 

1.      Rektor uwzględniając postanowienia niniejszej uchwały określi w drodze zarządzenia:

1)      szczegółowe zadania Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia,

2)      sposób obsługi administracyjnej procesów związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,

3)      elementy składowe Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
w tym procedury służące zapewnieniu jakości,

4)      wzory ankiet, a także zasady i tryb ich przeprowadzania oraz opracowywania
i udostępniania ich wyników,

5)      zasady i tryb oceny oraz weryfikacji programów kształcenia.

2.      Nadzór na funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje rektor lub wskazany przez niego prorektor właściwy ds. kształcenia.

 

§ 12

 

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach nr 81/2008  z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-04-30 09:15:19

Liczba wyświetleń strony: 2109

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka