Uwaga zmiany w uchwale nr 136/2012

Uchwała nr 29/2012

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych
w dyscyplinie pedagogika oraz dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Pedagogicznym
i Artystycznym w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 196 ust. 2, 3 i 4 w zw. z art. 169 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.    Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach od roku akademickiego 2012/2013 zostanie rozszerzona oferta kształcenia o trzeci stopień - studiach doktoranckie stacjonarne z dyscypliny pedagogika oraz sztuki piękne.

2.    Limit przyjęć na studia doktoranckie z dziedziny pedagogika wynosi 20 osób, a z dziedziny sztuki piękne 15 osób.

 

§ 2

 

Z uwagi na treść art. 32 ustawy z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.  Nr 84, poz. 455) oraz w związku z przypisaniem
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
(Dz.U.  Nr 179, poz. 1065) dyscypliny pedagogika do obszaru i dziedziny nauk społecznych Uniwersytet prowadzi rekrutację zgodnie z  posiadanymi uprawnieniami nadanymi przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów z dnia 29 października 2007 roku, dającymi uprawnienie do nadawania przez Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu stopnia doktora nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogika. Do dnia 1 października 2013 r. nastąpi dostosowanie uprawnień Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu  do nadawania stopnia doktora zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych
i artystycznych.

 

Zasady rekrutacji

 

 § 3

1.    Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone we wrześniu 2012 r.

2.    Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1)      rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i złożenie wymaganych dokumentów,

2)      dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,

3)      postępowania rekrutacyjnego,

4)      wydania decyzji w przedmiocie przyjęcia na studia doktoranckie.

3.    Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

4.    Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym.

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 4

1.      Rekrutację przeprowadzają i decyzję w przedmiocie przyjęcia na studia doktoranckie podejmują komisje rekrutacyjne z każdej dyscypliny studiów doktoranckich, powołane przez Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.

2.      W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, co najmniej 3 członków oraz sekretarz.

3.      Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej powoływanej w danej dyscyplinie jest dyrektor odpowiedniego instytutu lub kierownik studiów doktoranckich.

4.      Członków komisji rekrutacyjnej powołuje się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w terminie do dnia 31 maja 2012r.

5.      Organ samorządu doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu doktorantów, może wyznaczyć swojego przedstawiciela, który uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora.

6.      Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich sprawuje uniwersytecka komisja ds. studiów doktoranckich powołana przez rektora.

7.      Skład uniwersyteckiej komisji ds. studiów doktoranckich określają odrębne przepisy.

8.      Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do rektora za pośrednictwem uniwersyteckiej komisji ds. studiów doktoranckich. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.

9.      W przypadku, gdy od decyzji komisji, o której mowa w ust 1, wniesiono odwołanie – decyzję
w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich. Decyzja rektora w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie jest ostateczna.

 

§ 5

 

Do zadań komisji, o której mowa w § 4 ust 1, należy w szczególności:

1)      przyjmowanie dokumentacji kandydatów,

2)      ocena czy kandydat złożył wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,

3)      ocena kandydatów w toku postępowania rekrutacyjnego,

4)      ustalenie liczby punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

6)      doręczanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru).

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

§ 6

1.      Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić:

1)        w dyscyplinie pedagogika – osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2)        w dyscyplinie sztuki piękne – osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra sztuki (studia na kierunkach: malarstwa, grafiki, rzeźby, nowych mediów, edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych) lub posiada dyplom magistra (studia na kierunku pedagogika, na specjalności pedagogika z plastyką)  lub równorzędne. 

2.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie pedagogika:

1)      rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów,

2)      składają w określonych terminach, bezpośrednio w Instytucie Pedagogiki i Psychologii, następujące dokumenty:

a)      formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
i podpisany,

b)      życiorys naukowy,

c)      odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy) - osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2011/2012 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie,

d)      jednostronicowe  streszczenie pracy magisterskiej,

e)      wykaz publikacji,

f)       dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe,

g)      fotografie kolorowe: w tym dwie w formie papierowej o wymiarze 37 x 52 mm oraz w wersji elektronicznej.

3.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie sztuki piękne:

1)      rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów,

2)      składają w określonych terminach, bezpośrednio w Instytucie Sztuk Pięknych, następujące dokumenty:

a)      formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
i podpisany,

b)      życiorys artystyczny z wykazem osiągnięć,

c)      odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy) - osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2011/2012 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie,

d)      dokumentację fotograficzną własnych realizacji artystycznych (portfolio) i magisterskiego dyplomu artystycznego w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie JPG.)

e)      dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia artystyczne,

f)       fotografie kolorowe: w tym dwie w formie papierowej o wymiarze 37 x 52 mm oraz w wersji elektronicznej.

4.      Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego w obu dyscyplinach jest złożenie kompletu dokumentów. Brak wszystkich wymaganych dokumentów jest równoznaczny
z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego.

5.      Miejsce składania dokumentów:

1)      STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE PEDAGOGIKA

Sekretariat Instytutu Pedagogiki  i Psychologii , ul. Krakowska 11  (pokój nr 121),

25-029 Kielce

telefon kontaktowy tel. 41 349 67 25, 80

2)      STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE SZTUKI PIĘKNE

Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych, ul. Podklasztorna 117 (pokój nr 3),

25-717 Kielce

telefon kontaktowy tel. 41 349 66 51

 

Terminarz rekrutacji

 

§ 7

 

1.    Terminarz postępowania rekrutacyjnego przedstawia poniższa tabela

 

 Lp.

Elementy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

2.

Rejestracja w systemie internetowym i złożenie wymaganych dokumentów

do 10-go  września 2012

3.

Dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego

14 września 2012

4.

Rozmowa kwalifikacyjna

26 września 2012

5.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

28 września 2012

 

2.    O dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego kandydat jest informowany poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Zasady i przebieg postępowania rekrutacyjnego w dyscyplinie pedagogika

 

§ 8

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie pedagogika ma charakter konkursowy.

2.    W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę trzy elementy:

1)      wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

2)      wyniki dotychczasowych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;

3)      udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje kandydata.

3.    Każdy z elementów oceniany jest oddzielnie.

4.    Maksymalną liczbę punktów (MLP), jaką kandydat może uzyskać za dwa pierwsze elementy  postępowania rekrutacyjnego oraz zasady przyznawania punktów za  trzeci element postępowania rekrutacyjnego przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów (MLP)

    1.

Rozmowa kwalifikacyjna  

40

Rozmowa kwalifikacyjna polegająca na analizie dokumentacji złożonej przez kandydata (pod uwagę będą brane udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje) w aspekcie jego zainteresowań naukowo-badawczych oraz autoprezentacja koncepcji własnego rozwoju naukowego z uwzględnieniem tematyki badawczej.

 

40

 

    2.

Ocena na dyplomie :

10

   

Dostateczny (3,0)

Dostateczny plus (3,5)

Dobry (4,0)

Dobry plus (4,5)

Bardzo dobry (5,0)

2

4

6

8

            10

   3.

Udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje kandydata

Punkty

za każde osiągnięcie

Publikacje

Publikacja w czasopismach międzynarodowych (opublikowana lub przyjęta do druku)  

10

Publikacja w czasopismach polskich z listy ministerialnej

4

Autorstwo/współautorstwo monografii w języku polskim

5

Autorstwo/współautorstwo rozdziału monografii w języku polskim

2

Publikacja popularnonaukowa

1

Udział w konferencjach

Wygłoszenie referatu na konferencji

zagranicznej - 4      ogólnopolskiej - 2

Prezentacja posteru

na konferencji zagranicznej-2    krajowej -1

Udokumentowana znajomość języków obcych  (certyfikat)

2

Stypendia Ministra za osiągnięcia naukowe/Rektora dla najlepszych studentów

2

Staże, udział w wymianie studentów (Socrates/Erasmus)

4

Nagrody i wyróżnienia

2

Inne

1

       

 

5.    Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

6.    Wynik postępowania uznaje się za pozytywny jeżeli kandydat uzyska co najmniej 50 punktów.

7.    Z postępowania rekrutacyjnego sporządzany jest protokół.

8.    Osoby niepełnosprawne, za zgodą komisji rekrutacyjnej, mogą w toku rozmowy kwalifikacyjnej korzystać z uprawnień, o których mowa w § 4 załącznika do Regulaminu studiów doktoranckich uchwalonego uchwałą nr 10/2012Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2012 roku.

 

Zasady i przebieg postępowania rekrutacyjnego w dyscyplinie sztuki piękne

 

§ 9

 

1.            Postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie sztuki piękne ma charakter konkursowy.

2.            W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę trzy elementy:

1)            wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

2)            wyniki dotychczasowych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;

3)            udokumentowane osiągnięcia artystyczne i dodatkowe kwalifikacje kandydata.

3.            Każdy z elementów oceniany jest oddzielnie.

4.            Maksymalną liczbę punktów (MLP), jaką kandydat może uzyskać za dwa pierwsze elementy postępowania rekrutacyjnego oraz zasady przyznawania punktów za  trzeci element postępowania rekrutacyjnego przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów (MLP)

    1.

Rozmowa kwalifikacyjna  

40

Rozmowa kwalifikacyjna jest sprawdzianem z wiedzy z zakresu historii sztuki współczesnej (okres od lat 50-tych XX wieku do dziś).

W drugiej części rozmowy kandydat prezentuje i omawia swoje dotychczasowe dokonania artystyczne (prezentacja max 10 minut).

 40

(max 20 za  wynik rozmowy – I część, max 20 za wynik prezentacji)

    2.

Ocena na dyplomie :

10

   

Dostateczny (3,0)

Dostateczny plus (3,5)

Dobry (4,0)

Dobry plus (4,5)

Bardzo dobry (5,0)

2

4

6

8

            10

   3.

Udokumentowane osiągnięcia artystyczne i dodatkowe kwalifikacje kandydata

Punkty

za każde osiągnięcie

Wystawy

Wystawy indywidualne zagraniczne

10

Wystawy indywidualne krajowe

5

Wystawy zbiorowe zagraniczne

5

Wystawy zbiorowe krajowe

2

Inne formy publicznych prezentacji artystycznych

1

Udział w konkursach lub wystawach konkursowych

Laureat konkursu zagranicznego

6

Zakwalifikowanie do konkursu zagranicznego

3

Laureat konkursu ogólnopolskiego

4

Zakwalifikowanie do konkursu ogólnopolskiego

2

Inne osiągnięcia i kwalifikacje

 

Udokumentowana znajomość języków obcych  (certyfikat)

1

Staże w instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych

1

Udział w wymianie studentów (Socrates/Erasmus,)

1

Inne

1

       

 

 

5.            Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

6.            Wynik postępowania uznaje się za pozytywny jeżeli kandydat uzyska co najmniej 50 punktów.

7.            Z postępowania rekrutacyjnego sporządzany jest protokół.

8.            Osoby niepełnosprawne, za zgodą komisji rekrutacyjnej, mogą w toku rozmowy kwalifikacyjnej korzystać z uprawnień, o których mowa w § 4 załącznika do Regulaminu studiów doktoranckich uchwalonego uchwałą nr 10/2012Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2012 roku.

 

Przyjęcia na studia doktoranckie

 

§ 10

1.      Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.      Na podstawie listy kandydatów, określonej w ust. 1, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów doktoranckich, w ramach limitu miejsc.

3.      Po formalnej akceptacji listy przez przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej listy zawierające numery PESEL osób przyjętych na studia doktoranckie wraz z liczbą łącznie uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ogłasza się w formie elektronicznej oraz na tablicach ogłoszeń na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.

4.      Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie doręcza się kandydatowi pisemnie.

 

 § 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:11:50

Liczba wyświetleń strony: 1897

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka