Uchwała Nr 146/2012

 

Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 25 października 2012 roku

 

w sprawie określenia zasad finansowania usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

 

 

         Na podstawie  art. 62 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 18  Statutu uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.        Uniwersytet pokrywa koszty usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego w jednostkach organizacyjnych Uczelni:

1)      z dotacji na kształcenie uczestników studiów doktoranckich, w przypadku kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora kandydatów będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni, zgodnie
z Regulaminem studiów doktoranckich,

2)      ze środków funduszu na rozwój kadry naukowej pozostającego w dyspozycji prorektora d.s. nauki i współpracy z zagranicą, w pozostałych przypadkach.

2.        Koszty postępowań o nadanie stopnia albo tytułu naukowego kandydatów niebędących pracownikami Uczelni ani uczestnikami studiów doktoranckich, o których mowa w § 1 ust. 1 są refundowane przez kandydata lub jednostkę zatrudniającą kandydata na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem.

3.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prorektor d.s. nauki i współpracy z zagranicą może wyrazić zgodę na sfinansowanie przez Uniwersytet kosztów postępowania o nadanie stopnia albo tytułu naukowego dla kandydatów, o których mowa w ust 2, pod warunkiem posiadania przez Uczelnię na ten cel środków finansowych.

 

§ 2

 

1.        Rada wydziału może podjąć uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora albo tytułu naukowego lub wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego po uzyskaniu zgody prorektora d.s. nauki i współpracy z zagranicą, na sfinansowanie kosztów takiego postępowania przez Uczelnię. Zgoda wyrażana jest w formie pisemnej na wniosek dziekana wydziału.

2.        Uzyskanie zgody prorektora d.s. nauki i współpracy z zagranicą na sfinansowanie kosztów postępowania nie jest wymagane w przypadku złożenia przez kandydata albo jednostkę go zatrudniającą zobowiązania do refundacji kosztów postępowania. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 12:29:59

Liczba wyświetleń strony: 1624

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka