Zmiany w uchwale nr 64/2017, 49/2019

 

 

Uchwała Nr   18 /2012

 

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach  

 

Na podstawie art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)
 oraz § 59 ust. 2 pkt 1 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.         Senat Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach przyjmuje misję oraz strategię rozwoju Uczelni na lata 2012-2020.

2.         Założenia misji i strategii rozwoju Uczelni oraz priorytety działań określa złącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2

 

Traci moc uchwała nr  48/2006 roku Senatu z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-04-03 14:08:16

Liczba wyświetleń strony: 2946

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka