Zmienione zarządzaniem nr 17/2016, 10/2017

Zarządzenie Nr 12/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017

 

 

Na podstawie art.  99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 17, 18 i 19  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2006 roku w sprawie podejmowania
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

I.          Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla osób studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich

§ 1

 

1.    Wysokość opłat na niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich określa
Załącznik nr 1.

2.    Zasady uiszczania opłat określają odrębne przepisy.

 

 

II.       Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla osób studiujących na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

§ 2

 

1.     Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe stacjonarne oraz studia doktoranckie na zasadach odpłatności wnoszą opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.      Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe niestacjonarne wnoszą opłatę w wysokości obowiązującej obywateli polskich (określonej w załączniku nr 1), z wyłączeniem kierunku lekarskiego, dla którego wysokość opłaty określona jest w załączniku nr 2.

§ 3

Cudzoziemcy podejmujący studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia wnoszą opłaty, w tym opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

 § 4

1.     Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy uczelni.

2.     Opłaty za odbywanie studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie z programem studiów.

3.     Opłaty za odbywanie kursów dokształcających i szkoleń są wnoszone nie później niż do dnia ich rozpoczęcia.

4.     W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.

5.     W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności rektor, na wniosek zainteresowanego może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.

6.     Warunki odpłatności za usługi edukacyjne określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią
a studentem cudzoziemcem, której wzór określa odrębne zarządzenie.

III.               Opłaty za poszczególne usługi edukacyjne dla wszystkich studiujących

§ 5

1.      Wartość kwotową jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych określa Załącznik nr 3.

2.      Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie, jest równa wartości kwotowej 5 punktów ECTS określonej dla danego kierunku.

3.      Opłata za zajęcia w grupach poniżej 8 osób wynosi:

 

Lp.

Liczba studentów w grupie

Wysokość opłaty za jedną godzinę dydaktyczną

1

1

80 zł

2

2

40 zł

3

3-7

30 zł

 

4.      Wysokość opłat pobieranych za wydawanie dokumentów i ich duplikatów określa Załącznik nr 4.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-04 15:25:25
Data aktualizacji:2017-01-24 09:04:58

Liczba wyświetleń strony: 3155

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka