Zarządzenie Nr 79/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 19 października 2016 roku

 

w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków
o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK
w Kielcach
  oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2016/2017

 

 

Na podst. art. 200 ust. 1-3, art. 200a, art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1311), § 12 -15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich  i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016 r., poz. 558), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2016/2017, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wprowadza się Regulamin składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2016/2017, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.      Wprowadza się jako obowiązujące wzory dokumentów:

1)      Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

2)      Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

3)      Kartę oceny wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

4)      Kartę oceny wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.10.2016 roku.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-20 13:47:48
Data aktualizacji:2016-10-20 13:52:39

Liczba wyświetleń strony: 2545

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka