Traci moc na podstawie Zarzadzenia nr 200/2020

Zarządzenie Nr 96/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej Różnic Inwentaryzacyjnych

          Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) i § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Weryfikacyjną Różnic Inwentaryzacyjnych w następującym składzie:

1) Anna Kowalczyk – przewodnicząca,

2) Anna Żołądek – członek,

3) Andrzej Zasada – członek,

4) Mirosław Kamiński – członek,

5) Beata Jędrocha – członek.  

§2

Zadania Komisji Weryfikacyjnej Różnic Inwentaryzacyjnych określa rozdz. V § 3 ust. 5,  rozdz. VII §2 ust.2 i 3 instrukcji inwentaryzacji rzeczowych aktywów trwałych, środków pieniężnych, prac
w toku, należności, zobowiązań oraz pozostałych aktywów i pasywów w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia
w Uniwersytecie Instrukcji Inwentaryzacji.

§3

Traci moc zarządzenie nr 57/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

§4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-11-29
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-30 11:58:36
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 15:00:08

Liczba wyświetleń strony: 1209

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka