Traci moc na podstawie zarządzenia nr 12/2017

Zarządzenie Nr 87/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. . Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 4 ust 1 pkt 8) i § 7 ust. 1 pkt 2) lit c), rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.
z 2012 r. poz. 131), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012
w sprawie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 poz. 631 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu, zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się poniższych zmian:

 

1)                w § 1 treść ustępu 3 zastępuję się treścią w brzmieniu:

 

„3.  Grupa studentów odbywających praktykę śródroczną powinna liczyć:

1) na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym od 8 do 12 osób,

2) na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, wychowanie fizyczne, lekarski od 3 do 12 osób,

3) na kierunkach: pedagogika ze specjalnościami, praca socjalna, filologia polska z logopedią, dziennikarstwo i komunikacja społeczna od 3 do 12 osób."

 

 2) w § 8 treść ustępu 4 zastępuję się treścią w brzmieniu:

 

„4. Opiekunom praktyk wskazanym w ust. 2 pkt 1) i 2) oraz Zakładom Opieki Zdrowotnej wskazanym w ust. 2 pkt 3), sprawującym opiekę nad praktykami śródrocznymi i ciągłymi na kierunku lekarskim w formie grupowej, wypłaca się na podstawie zawartej umowy, wynagrodzenie w wysokości:

1) za opiekę nad grupą studentów wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 1) za jedną godzinę praktyki 10 złotych brutto,

2) za opiekę nad grupą studentów wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2) za jedną godzinę praktyki 15 złotych brutto,

3) za opiekę nad grupą studentów wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 3) za jedną godzinę praktyki 12 złotych brutto.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-04 14:41:23
Data aktualizacji:2017-01-25 14:49:08

Liczba wyświetleń strony: 1183

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka