Zmienione zarządzeniami nr 28/2017, 46/2019

Zarządzenie Nr 9/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 111 ze zm.), art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku,  poz. 572 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 167 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.       Fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej „Funduszem”  tworzy się w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku  poz. 572 ze zm.). 

2.       Zasady gospodarowania środkami Funduszu określa Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu oraz za przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uczelni odpowiada kanclerz Uniwersytetu.

 

§ 3

Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi Funduszu sprawuje rektor.

 

§ 4

Traci moc zarządzenie rektora Nr 23/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 17 lutego 2016r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-03-04 12:15:25
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-06-07 11:39:22

Liczba wyświetleń strony: 6763

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka