Zarządzenie Nr 43/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 lipca 2016 roku

 zmieniające zarządzenie nr 35/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Ścieżka zdrowia do kariery”

            Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

1.      W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 35/2016 roku, stanowiącego Regulamin projektu „Ścieżka zdrowia do kariery” zmienia się w § 3 ust. 9 punkt 5), który otrzymuje poniższe brzmienie:

 

” 5) dojazd w obie strony do miejsca odbywania stażu w przypadku staży realizowanych poza miejscem zamieszkania:

Stażyście przysługuje zwrot kosztów dojazdu na staż poza miejscem zamieszkania:

 a) staże poza miejscem zamieszkania w Polsce w wysokości 200 zł/osobę (słownie: dwieście złotych),

b) staże zagraniczne - 800 zł/osobę (słownie: osiemset złotych).

Akceptowana jest podróż zbiorowymi środkami transportu publicznego, chyba że z powodu systemu środków transportu na danym terenie są uzasadnione powody dla innej formy podróży, jednak powinny to być wyjątkowe sytuacje. Zalecany jest również, o ile to możliwe, zakup biletów podróży z możliwością zwrotu lub wymiany (np. w zakresie zmiany terminu podróży lub nazwiska osoby podróżującej) na wypadek nieoczekiwanych sytuacji. W przypadku dojazdu pociągiem kwalifikowany jest koszt zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. W przypadku realizacji staży poza granicami kraju możliwe jest ponoszenie kosztów związanych z podróżą lotniczą - kwalifikowane są wyłącznie koszty przelotu w klasie ekonomicznej. Koszty podróży samolotem na terenie kraju nie będą kwalifikowane.

Koszty podróży obejmują wyłącznie dojazd do miejsca realizacji stażu oraz powrót po jego zakończeniu. W uzasadnionych sytuacjach kwalifikowalne są wydatki takie jak bilet miesięczny, gdy staż będzie się odbywał w odległości przekraczającej 50 km miejsca zamieszkania studenta (w takim przypadku, koszt zakwaterowania nie będzie kwalifikowalny.

Celem refundacji poniesionych wydatków Stażysta zobowiązuje się do przedstawienia Organizatorowi Stażu dowodów księgowych poniesionych wydatków (np. faktury, rachunku lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej stanowiącego podstawę do wypłaty środków finansowych) wraz z potwierdzeniem zapłaty.”

 

2.      W zarządzeniu nr 35/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Ścieżka zdrowia do kariery” dotychczasowy załącznik nr 2 zastępuje się nowym załącznikiem nr 2.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-07-28 14:29:06
Data aktualizacji:2016-07-28 14:29:07

Liczba wyświetleń strony: 1296

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka