Zarządzenie Nr 39/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 czerwca  2016 roku

 

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2016/2017

 

            Na podstawie § 69 ust.1 Statutu oraz § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej:

 

liczba kandydatów

funkcja w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

do 3000

 

przewodniczący

1100,00 zł

 

sekretarz

1000,00 zł

 

członek

300,00 zł

3001- 6000

1300,00 zł

1200,00 zł

400,00 zł

od 6001

1500,00 zł

1400,00 zł

500,00 zł

 

2.      Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

 

liczba kandydatów

funkcja w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

do 100

 

 

 

 

 

przewodniczący

300,00 zł

 

 

 

 

 

sekretarz

300,00 zł

 

 

 

 

 

członek

100,00 zł

101- 200

400,00 zł

400,00 zł

200,00 zł

201- 300

500,00 zł

500,00 zł

300,00 zł

301- 400

600,00 zł

600,00 zł

400,00 zł

401- 500

700,00 zł

700,00 zł

500,00 zł

501- 600

800,00 zł

800,00 zł

600,00 zł

601- 700

900,00 zł

900,00 zł

700,00 zł

701- 800

1000,00 zł

1000,00 zł

800,00 zł

801- 900

1100,00 zł

1100,00 zł

900,00 zł

901-1000

1200,00 zł

1200,00 zł

1000,00 zł

1001- 1200

1300,00 zł

1300,00 zł

1100,00 zł

od 1201

1500,00 zł

1500,00 zł

1200,00 zł

 

§ 2

 

1.      Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich:

 

 

liczba kandydatów

funkcja w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

do 20

 

przewodniczący

150,00 zł

 

sekretarz

150,00 zł

 

członek

75,00 zł

od 21

200,00 zł

200,00 zł

150,00 zł

 

 

2.      Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich:

 

liczba kandydatów

funkcja w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

funkcja
w komisji

Wysokość wynagrodzenia

do 20

 

przewodniczący

150,00 zł

 

sekretarz

150,00 zł

 

członek

75,00 zł

od 21

200,00 zł

200,00 zł

150,00 zł

 

§ 3

 

1.        Do wyliczenia wynagrodzenia za udział w pracach komisji nie wlicza się kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na kierunki, które nie zostały uruchomione.

2.        Wynagrodzenie za udział w pracach komisji nie może być wyższe niż 1700,00 zł.

3.        Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

4.        Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości 20,00 zł.

5.        Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.

6.        Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych na kierunkach artystycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35,00 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.

7.        Wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich, biorących udział w pracach kilku komisji stanowi łączna kwota wszystkich należności, z zastrzeżeniem ust. 2.

8.        Po zakończeniu prac związanych z postępowaniem rekrutacyjnym sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej przygotowuje rozliczenie na podstawie protokołu alfabetycznego kandydatów na studia. Sekretarz odpowiada za poprawność i zgodność zapisów w systemie elektronicznej rekrutacji na studia z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Rozliczenie musi być podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, który potwierdza poprawność danych oraz dziekana.

9.        Podstawę wypłaty wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę w komisjach rekrutacyjnych stanowi rozliczenie, o którym mowa w ust. 8, podpisane przez sekretarza Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.

10.    Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu rekrutacji dla danego wydziału, po zakończeniu pracy komisji.

 

 

§ 4

 

Kwoty wynagrodzenia za pracę określone w niniejszym zarządzeniu są kwotami brutto.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-07-07 09:56:14
Data aktualizacji:2016-07-07 09:56:14

Liczba wyświetleń strony: 1460

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka