Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 2/2020

Zarządzenie Nr 75/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 października 2016 roku

w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 8 pkt 2) Uchwały Senatu nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Wśród kluczowych procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia i zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach określa się:

1)        Procedurę tworzenia, modyfikowania oraz likwidacji kierunków studiów i specjalności,

2)        Procedurę tworzenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających,

3)        Procedurę weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,

4)        Procedurę oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,

5)        Procedurę zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia,

6)        Procedurę obsługi toku studiów,

7)        Procedurę upowszechniania informacji,

8)        Procedurę ogólnouniwersyteckich badań ankietowych,

9)        Procedurę oceny nauczyciela akademickiego,

10)    Procedurę monitorowania karier zawodowych absolwentów,

11)    Procedurę procesu dyplomowania,

12)    Procedurę odbywania i dokumentowania praktyk studenckich,

13)    Procedurę hospitacji zajęć,

14)    Procedurę trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych,

15)    Procedurę udziału studentów w zajęciach do wyboru,

16)    Procedurę wprowadzania ocen do Wirtualnej Uczelni,

17)    Procedurę rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

2.      Każda procedura zostaje przygotowana na druku „wzór procedury” wraz z załącznikami,
w których znajdują się formularze oraz inne niezbędne druki. Każda procedura zostaje również przedstawiona w zwięzłej formie graficznej (schemat odpowiedzialności), ułatwiającej prześledzenie poszczególnych etapów i zawartych w niej treści i stanowiącej załącznik do procedury.

3.      Wzór druku procedury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.      Wzór rejestru procedur ogólnouczelnianych, wydziałowych i jednostek międzywydziałowych zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wszelkie zmiany w procedurze nanosi się w tabeli zmian procedur, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Procedury, o których mowa w § 1 zamieszcza się w Księdze procedur, przygotowanej przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia i zatwierdzonej przez rektora.

§ 4

1.       Traci moc zarządzenie nr 58/2013 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zmienione zarządzeniem nr 70/2013
z dnia 8 października 2013 r.

2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-10-06 09:20:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 12:29:21

Liczba wyświetleń strony: 1613

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka