Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 43/2019  

Zarządzenie Nr 21/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U.  z 2012 poz. 572 ze zm.), art. 44 ust. 2 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 poz. 1620 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W Regulaminie parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1)        § 8 otrzymuje brzmienie:

 

1.    Doktoranci UJK zobowiązani są do dnia 10 czerwca każdego roku wprowadzić własne osiągnięcia naukowe (za rok akademicki), celem ich parametryzacji, poprzez indywidualny profil do modułu Dorobek Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia wypełniając znajdujące się w nim formularze. Zapisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.

2.    Doktorant może uzupełnić własne osiągnięcia naukowe (za okres od 11 czerwca do 30 września roku akademickiego, którego dotyczą), celem ich parametryzacji, poprzez indywidualny profil w module Dorobek Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia wypełniając znajdujące się w nim formularze.

3.    Dane, o których mowa w ust. 2, mogą być uzupełniane w okresie od 26 czerwca do 30 września każdego roku. 

 

2)      § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

Zatwierdzenie parametryzacji osiągnieć naukowych, o której mowa w § 8 ust. 1, następuje do dnia 25 czerwca każdego roku kalendarzowego i dokonywane jest w module Dorobek Naukowy.XP poprzez zmianę statusu punktacji dorobku naukowego.

 

3)      w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

     

Zatwierdzenie parametryzacji osiągnieć naukowych, o której mowa w § 8 ust. 2,  następuje do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego i dokonywane jest w module Dorobek Naukowy.XP poprzez zmianę statusu punktacji dorobku naukowego.

 

4)      § 10 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

 

Uczestnicy studiów doktoranckich w terminie trzech dni roboczych od dnia 26 czerwca mogą składać odwołania co do liczby punktów uzyskanych w wyniku parametryzacji osiągnięć naukowych, o  której mowa w § 8 ust. 1.

 

5)      w § 10 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 

Uczestnicy studiów doktoranckich w terminie dwóch dni roboczych od dnia 8 października mogą składać odwołania co do liczby punktów uzyskanych w wyniku parametryzacji osiągnięć naukowych, o której mowa w § 8 ust. 2 .

 

6)      § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

W terminie 7 dni roboczych od ostatecznego zatwierdzenia parametryzacji osiągnięć, o  której mowa w § 8 ust. 1,  uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest dostarczyć kierownikowi studiów doktoranckich wydrukowane z modułu Dorobek Naukowy.XP sprawozdanie indywidualne z działalności naukowej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Do wydrukowanego sprawozdania należy dołączyć opinię opiekuna naukowego/promotora.

 

7)      w § 10 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

 

W terminie 3 dni roboczych od ostatecznego zatwierdzenia parametryzacji osiągnięć, o  której mowa w § 8 ust. 2, uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest dostarczyć kierownikowi studiów doktoranckich wydrukowane z modułu Dorobek Naukowy.XP sprawozdanie indywidualne z działalności naukowej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Do wydrukowanego sprawozdania należy dołączyć opinię opiekuna naukowego/promotora.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-05 14:58:59
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 2852

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka