Zarządzenie Nr 7/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 lutego 2016 roku

zmieniające zarządzenie Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 104 – art. 104³ Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1502 z późn. zm.) i art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 167) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    W załączniku do zarządzenia Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 38 ust. 2 pkt 7) o treści:

 

pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnień określonych w tym punkcie może korzystać jedno z nich”,

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na zasadach określonych przepisami Kodeksu pracy,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni,
z uprawnień określonych w tym punkcie może korzystać jedno z nich
”.

 

2)      § 40 ust. 7 o treści:

Wykaz prac wzbronionych kobietom w Uczelni zawiera załącznik nr 9 do Regulaminu”,

 

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

Wykaz prac wzbronionych kobietom w Uczelni zawiera aktualnie obowiązujący załącznik do rozporządzenia ws. wykazu prac wzbronionym kobietom. Każdorazowa zmiana załącznika,
o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi zmianę Regulaminu pracy
”.

 

2.      Traci moc obowiązującą załącznik nr 9 do Regulaminu pracy.

3.      Załącznik nr 11 do Regulaminu pracy zostaje zastąpiony nowym załącznikiem w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 2

Zmiany Regulaminu pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-03-01 13:32:18
Data aktualizacji:2016-03-01 13:32:40

Liczba wyświetleń strony: 2828

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka