Traci moc na podstawie zarządzenia nr 47/2021

Zmienione zarządzeniem 61/2017

 Zarządzenie Nr 30/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 maja 2016 roku

w sprawie powołania komisji oraz wynagradzanie nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji egzaminacyjnej, sprawdzającej przygotowanie i stopień znajomości  języka polskiego pozwalający na podjecie studiów przez cudzoziemców

 

 

      Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.     z 2012 poz. 572, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190 poz. 1406 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego w  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, której celem jest potwierdzanie znajomości języka polskiego przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich, w składzie:

1)      dr hab. Stanisław Cygan – przewodniczący komisji

2)      dr hab. Alicja Gałczyńska

3)      dr hab. Marzena Marczewska

4)      dr Rafał Lizut

5)      Lech Krzyżanowski

6)      Maria Kozyrska-Mazur

7)      Helena Pszeneczniuk

8)      Jan Glinczewski

2.      Komisja obraduje w trzyosobowym składzie z obligatoryjnym udziałem przewodniczącego.

3.      Termin i skład komisji na danym posiedzeniu wyznacza przewodniczący komisji.

§ 2

1.      Przed przystąpieniem do egzaminu cudzoziemiec - kandydat winien okazać dokument potwierdzający tożsamość.

2.      Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej.

3.      W przypadku pomyślnego złożenia egzaminu kandydat otrzymuje wynik pozytywny,
w przeciwnym przypadku wynik negatywny.

4.      Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.

5.      Z przebiegu egzaminu ustnego sporządza się protokół według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

6.      Po przeprowadzeniu egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego Komisja ds. Znajomości Języka Polskiego wydaje zaświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

1.      Traci moc obowiązujące Zarządzenie Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Znajomości Języka Polskiego.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-05-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-06-08 12:44:54
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-13 10:53:32

Liczba wyświetleń strony: 1395

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka