Traci moc na podstawie zarządzenia nr 213/2023

Zarządzenie Nr 65/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach                             

z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Instrukcji Inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047) oraz § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się Instrukcję Inwentaryzacji, która określa zasady i tryb przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych aktywów trwałych, środków pieniężnych, prac w toku, należności, zobowiązań oraz pozostałych aktywów i pasywów.
  2. Instrukcja, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Instrukcji Inwentaryzacji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-09-21
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-26 10:21:39
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-01-08 16:16:44

Liczba wyświetleń strony: 1278

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka