Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017

Zarządzenie Nr 49/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem pokoi w Domu Studenta „FAMA” dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

1.    Miesięczny czynsz za wynajem pokoi z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:

1) pokój 1 osobowy - 420zł netto,

2) pokój 2 osobowy - 740 zł (2 x 370 zł) netto,

3) pokój 2 osobowy zamieszkały przez 1 osobę - 500 zł netto,

4) pokój 3 osobowy zamieszkały przez 1 osobę - 650 zł netto,

5) pokój 3 osobowy zamieszkały przez 2 osoby - 900 zł (2 x 450 zł) netto.

2.    W przypadku najmu dwóch sąsiadujących pokoi (w ramach tzw. segmentu przez dwie osoby), łączny czynsz za wynajem pokoi wynosi 920 zł netto.

3.    W przypadkach szczególnie uzasadnionych, z najemcą mogą zamieszkać jego małżonek oraz dzieci.

4.    Dzieci najemcy lokalu lub dzieci przez niego przysposobione mają prawo do zamieszkania bezpłatnego, do końca miesiąca w którym ukończyły 3 lata. Koszt zamieszkania dziecka osoby wskazanej w zdaniu poprzednim w wieku od 3 do 10 lat wynosi 50% ceny, do końca miesiąca
w którym dziecko ukończyło 10 lat.

5.    Sprzątanie pokoju ( na życzenie wynajmującego) – do ceny pokoju dolicza się 50 zł netto,
za miesiąc.

§ 2

Pracownicy wynajmujący pokój na doby będą obciążani wg stawki dobowej - 1 doba – 35zł netto.

§ 3

1.    Decyzję o przyznaniu pokoi podejmuje Kierownik Domu Studenta. W przypadku gdy kosztami wynajmu obciążany jest wydział Uniwersytetu, decyzja podejmowana jest na wniosek dziekana właściwego wydziału.

2.    Z pracownikami, którym przyznano pokój (pokoje) zawierana jest umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.    Do podpisania umowy nie są zobowiązani pracownicy, za których kosztami wynajmu obciążany jest wydział Uniwersytetu.

4.    Do zawierania umów wskazanych w ust. 1 upoważniony jest Prorektor ds. Studenckich
i Kształcenia wraz z Kwestorem.

§ 4

Do pracowników kwaterowanych na podstawie niniejszego zarządzenia, nie ma zastosowania Zarządzenie Nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2015 roku w prawie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem pokoi w Domu Studenta „FAMA” dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2016r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-08-29 11:47:58
Data aktualizacji:2017-10-02 08:47:34

Liczba wyświetleń strony: 1341

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka