zmiany w zarządzeniu nr 92/2013, 9/2014, 84/2015, 88/2015, 6/2016, 24/2016, 54/2016, 34/2017, 9/2018

Zarządzenie Nr 107/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) oraz § 69 ust. 3 pkt 8) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem
Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku oraz zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 1 września 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

1)      w § 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jednostką administracyjną podporządkowaną i nadzorowaną bezpośrednio przez zastępcę kanclerza ds. Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu jest Dział Obsługi Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.”,

2)      w § 21 dodaje się punkt 17) w brzmieniu: „nadzór nad Wydziałem Zamiejscowym
w Sandomierzu.”
,

3)      § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Kanclerz wykonuje swoje funkcje przy pomocy:

1)      zastępcy kanclerza ds. technicznych,

2)      zastępcy kanclerza ds. Filii,

3)      zastępcy kanclerza ds. Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu,

4)      zastępcy kanclerza (kwestora) – głównego księgowego,

5)      kierowników bezpośrednio podporządkowanych jednostek administracyjnych.”

4)      dodaje się § 33¹ w brzmieniu:

„1. Zastępca Kanclerza ds. Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu:

1)      kieruje powierzonym mu przez kanclerza zakresem spraw,

2)      kieruje działalnością Działu Obsługi Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu,

3)       jest bezpośrednim przełożonym pracowników Działu Obsługi Wydziału Zamiejscowego
w Sandomierzu.

2. Do obowiązków zastępcy kanclerza ds. Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu należy
w szczególności:

1) w zakresie organizacji pracy administracyjnej:

a)      organizowanie i koordynowanie pracy podległej administracji Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu,

b)      nadzór nad działalnością jednostek administracyjnych oraz pracowników bezpośrednio podległych,

2) w zakresie spraw pracowniczych:

a)      wnioskowanie do kanclerza w sprawach nagradzania i karania pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach,

b)      zapewnienie pracownikom Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu odpowiednich warunków bhp,

3) w zakresie gospodarki mieniem:

a)      wnioskowanie o ujęcie w planie rzeczowo-finansowym potrzeb Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu w zakresie:

- nakładów na rzeczowe aktywa trwałe,

- remontów,

b)      nadzór nad opracowaniem umów dotyczących eksploatacji budynków oraz umów
o wynajem pomieszczeń i dzierżawy gruntów,

c)      ustalanie stawek odpłatności za wynajem pomieszczeń, korzystanie z miejsc
na parkingu, dzierżawę gruntu,

d)      nadzór nad opracowaniem umów przy dokonywaniu zakupów na cele administracyjne
i gospodarcze,

e)      wnioskowanie o podejmowanie decyzji w sprawach likwidacji i przeceny środków trwałych i materiałów,

f)        wnioskowanie o podejmowanie decyzji dotyczących sprzedaży zbędnych środków trwałych, przedmiotów i materiałów,

g)      nadzorowanie właściwego zaopatrzenia Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
w urządzenia, aparaturę i materiały,

h)      nadzorowanie eksploatacji obiektów i sprzętu Wydziału Zamiejscowego
w Sandomierzu,

i)        nadzorowanie prowadzonych inwestycji i remontów obiektów Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu,

4) w zakresie innych spraw:

a)      opracowanie zakresów obowiązków służbowych podległych pracowników,

b)      zabezpieczenie oraz przygotowanie w zakresie organizacyjnym, materiałowym i technicznym uroczystości organizowanych w Sandomierzu,

5) do  obowiązków  zastępcy  kanclerza  ds. Wydziału  Zamiejscowego  w  Sandomierzu należy  

    także sporządzanie budżetu kosztów oraz koordynowanie jego realizacji.”,

5)      dotychczasowa treść § 41 staje się ust. 1 paragrafu 41,

6)      w paragrafie 41 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ,,Radcy prawni podlegają bezpośrednio rektorowi. W przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej radców prawnych Rektor powierza koordynację pomocy prawnej jednemu z nich.”

7)      dodaje się § 75¹ w brzmieniu:

 

,,Jednostki administracyjne podporządkowane

Zastępcy kanclerza ds. Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu

 

§ 75¹

Do zakresu zadań Działu Obsługi Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu należy kompleksowa obsługa administracyjna Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania czynności wspomagających działania leżące
w kompetencjach i wykonywane wyłącznie przez inne wyspecjalizowane jednostki administracyjne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.”
,

 

§ 2

1. W zarządzeniu o Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem
Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku oraz zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku dotychczasowe załączniki nr 1, 2, 3 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

2. Nowe załączniki nr 1, 2, 3 i 4, o których jest mowa w ust. 1, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-01-11 13:10:45
Data aktualizacji:2018-02-01 11:23:46

Liczba wyświetleń strony: 1587

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka