Zarządzenie Nr 3/2016

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 stycznia 2016 roku

 

 zmieniające zarządzenie nr 30/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji zamówień publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.572 z późn.zm.) oraz  § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji zamówień publicznych
w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się poniższych zmian:

 

1)   § 2 ust. 3 otrzymuje poniższe brzmienie:

„3. Udzielanie zamówień publicznych w trybie niniejszego Regulaminu regulowane jest
w zakresie równowartości kwot powyżej 3000 euro, do wartości kwot określonych w art.4
pkt 8) p.z.p.”,

2)   § 5 ust. 1 otrzymuje poniższe brzmienie:

          „1. Jeżeli wskazana w zapotrzebowaniu lub wniosku wartość szacunkowa netto jest równa lub przekracza równowartość kwoty 3000 euro, ale nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość kwoty określonej w art.4 pkt 8) p.z.p., pracownik merytoryczny danej jednostki sporządzając zapotrzebowanie, zamieszcza w nim dokładny opis przedmiotu zamówienia, który zostanie dołączony do zapytania ofertowego. Opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać konkurencji.”,

3)   §  5 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„2. Po zatwierdzeniu zapotrzebowania pracownik Działu Zamówień Publicznych  zamieszcza zapytanie ofertowe na stronie internetowej Uczelni, zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji, wymagania dotyczące gwarancji oraz termin i miejsce  złożenia oferty (załącznik nr 1).”.

                                                                                    § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-02-12 11:29:34
Data aktualizacji:2016-02-12 11:30:06

Liczba wyświetleń strony: 1569

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka