Traci moc na podstawie zarządzenia nr 201/2020

Zarządzenie Nr 94/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie powołania stałej komisji wyceny środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów będących w ewidencji  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

            Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.) i § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Powołuję stałą komisję do wyceny, zwaną dalej „komisją”, do przeprowadzania wyceny środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych, materiałów zwanych dalej „składnikami majątku” będących w bilansowej ewidencji, jak i w pozabilansowej ewidencji ilościowo-wartościowej,
w następującym składzie:

 

1)      Krzysztof Pelikan             - przewodniczący,

2)      Krzysztof Łaskawski        - z-ca przewodniczącego,

3)      Grzegorz Baran                - członek,

4)      Maciej Wadowiec                - członek,

5)      Joanna Chiberska                 - członek,

6)      Anna Krzysiek                  - członek.

2. Komisja działa w składzie co najmniej trzyosobowym w tym przewodniczący albo jego zastępca.

3. Przewodniczący Komisji jest upoważniony do zasięgania opinii osób trzecich, o ile jest ona niezbędna w zakresie prawidłowej wyceny.

4. Przewodniczący komisji może wnioskować  w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym komisji lub jej uzupełnienie.

§ 2

Celem działania Komisji jest wycena:

1)        środków trwałych,   wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów niepełnowartościowych zakwalifikowanych przez Komisję Likwidacyjną do sprzedaży,

2)        części bądź podzespołów w celu zmniejszenia wartości księgowej zestawów posiadających wspólny numer ewidencyjny.

§ 3

Do zadań Komisji Wyceny składników majątkowych należy:

1)    dokonać oględzin składników majątkowych zgłoszonych do wyceny,

2)    wycena wartości składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży

3)    przedstawienie protokołu wyceny do zatwierdzenia Kanclerzowi Uczelni,

wzór protokołu wyceny stanowi Załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

4)    przekazanie zatwierdzonego protokołu wyceny do Działu Administracyjno-Gospodarczego.

§ 4

Wycena powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od momentu otrzymania wniosku.

§ 5

Traci moc  Zarządzenie 71/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Wyceny składników majątkowych Uczelni

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-11-29
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-11-30 11:56:23
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 14:53:12

Liczba wyświetleń strony: 1223

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka