Traci moc na podstawie zarządzenia nr 28/2021

Zarządzenie Nr 59/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu

Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Powołuje się Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania
przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej Zespołem, do którego zadań należy przygotowanie wdrożenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zasad i wymagań określonych w Europejskiej Karcie Naukowca
oraz w Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Karta i Kodeks zostały opublikowane na portalu EURAXESS:

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b8c_pl.pdf

2.    Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców
i/lub grantodawców.

3.    Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady
i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców.

4.    Do zakresu prac Zespołu należy:

1)      analiza wewnętrznych regulacji prawnych, procedur i praktyk stosowanych w Uczelni, wskazująca zakres, w jakim Uczelnia realizuje zapisy Europejskiej Karty Naukowca
i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych,

2)      przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej jako wyniku przeprowadzonej analizy wewnętrznej, mającej na celu wskazanie obszarów wymagających konkretnych działań w kontekście dostosowania regulacji wewnętrznych do wymogów Karty
i Kodeksu,

3)      opracowanie strategii działań (w polskiej i angielskiej wersji językowej; zwanej dalej Strategią HR), obejmującej:

a)      harmonogram prac Zespołu i zakres odpowiedzialności,

b)      rezultaty i wnioski z analizy wewnętrznej w kontekście realizacji postanowień Karty
i Kodeksu,

c)      plan zawierający opis działań, które zostaną podjęte w celu wdrożenia zapisów Karty
i Kodeksu oraz opis istniejących działań, które zostaną usprawnione celem zapewnienia zgodności z postanowieniami Karty i Kodeksu,

d)      przygotowanie procesu implementacji zapisów Karty i Kodeksu do wewnętrznych aktów prawnych, procedur i praktyk,

e)      informację o planach przeprowadzenia działań promujących zapisy Karty i Kodeksu
na poziomie wewnętrznym (w Uczelni) i zewnętrznym (regionalnym lub krajowym),

f)       powołanie zespołu ds. monitorowania wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu
i zapewniania jakości procedur podejmowanych w ramach Strategii HR.

 

 

§ 2

Wdrożenie Strategii HR dla naukowców jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia
do stworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych.

 

§ 3

1.      W skład Zespołu wchodzą:

1)      przedstawiciele pracowników naukowych:

a)      prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło – koordynator Zespołu,

b)      prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka – z-ca koordynatora Zespołu,

c)      dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – prodziekan ds. naukowych, Wydział Humanistyczny,

d)      dr hab. Dariusz Banaś – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

e)      dr n. med. Dorota Kozieł – prodziekan ds. ogólnych, Wydział Lekarski i Nauk
o Zdrowiu,

f)       prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk – prodziekan ds. naukowych, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

g)      dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,

h)      dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK – prodziekan, Wydział Filologiczno-Historyczny Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim,

i)        dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła – prodziekan, Wydział Nauk Społecznych Filii UJK
w Piotrkowie Trybunalskim.

2)      pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej, w tym opracowanie Strategii HR oraz promocję i komunikację wypracowanych dokumentów: 

a)      kanclerz,

b)      kwestor,

c)      kierownik Działu Kadr,

d)      kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą,

e)      kierownik Działu Innowacji i Transferu Technologii,

f)       kierownik Działu Funduszy Europejskich,

g)      kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,

h)      przedstawiciel Biura Promocji i Informacji,

i)        przedstawiciel Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UJK,

j)        przedstawiciel Biura Organizacyjno-Prawnego ds. prawnych,

k)      przedstawiciel Biura Organizacyjno-Prawnego ds. własności intelektualnej,

l)        specjalista ds. studiów doktoranckich.

2.      Do zadań Koordynatora Zespołu należy:

1)      nadzór nad realizacją bieżących prac Zespołu,

2)      koordynacja prac realizowanych przez Zespół, zgodnie z przyjętym zakresem prac
i harmonogramem realizacji,

3)      zapewnienie właściwego przepływu informacji i komunikacji w ramach prowadzonych prac,

4)      przedstawianie rektorowi okresowych sprawozdań z działalności Zespołu.

 

§ 4

Zobowiązuje się pracowników Uczelni do współpracy z koordynatorem Zespołu w celu umożliwienia sprawnej realizacji poszczególnych etapów prac.

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-09-12
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-12 10:57:50
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-03-24 14:38:49

Liczba wyświetleń strony: 1564

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka