zmiany w zarządzeniu nr 92/2013, 9/2014, 84/2015, 88/2015, 6/2016, 24/2016, 54/2016, 34/2017, 9/2018

Zarządzenie Nr 6/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 lutego 2016 r.

zmieniające zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

              Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku oraz zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Dotychczasowa treść § 9 otrzymuje brzmienie:

„Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą są:

  1)  Sekretariat Prorektora.

2)  Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą,

a)      Biuro Krajowych Programów Badawczych,

b)      Biuro Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych.”.

 

2.      Dotychczasowa treść § 59 otrzymuje brzmienie:

 

㤠59

Do zakresu działania Sekcji ds. organizacyjnych należy w szczególności:

  1. prowadzenie ewidencji i zbiorów wewnętrznych aktów normatywnych organów Uczelni, aktów notarialnych, umów o współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi,
  2. przygotowywanie projektów zmian w strukturze organizacyjnej jednostek Filii,
  3. organizowanie obiegu informacji w ramach systemu zarządzania, bieżąca analiza
    i opracowywanie wniosków w tym zakresie,
  4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy organizowaniu wyborów organów Uczelni,
  5. koordynowanie spraw związanych z wpływającymi do Filii skargami i wnioskami,
  6. sporządzanie wniosków w zakresie usprawnień organizacyjnych,
  7. prowadzenie spraw na poziomie Filii wchodzących w zakresie kompetencji jednostek administracyjnych działających w ramach administracji centralnej nie posiadających pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Filii.”

 

§ 2

1.      W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem  Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku oraz zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r., dotychczasowe załączniki nr 2 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 2 i 4.

2.      Nowe załączniki nr 2 i 4, o których jest mowa w ust.1, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-03-01 13:17:54
Data aktualizacji:2018-02-01 11:22:32

Liczba wyświetleń strony: 2127

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka