Zarządzenie Nr 105/2016

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zasad przyznawania pracownikom dodatków za prace wykonywane
w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz wykazu tych prac

 

Na podstawie art.66 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842), § 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2013 poz. 1571 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

                                                                       § 1

Pracownikom uczelni przysługuje dodatek specjalny za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych na czas wykonywania pracy w takich warunkach.

                                                                       § 2

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących się
w organizmie,

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C,

4) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe, w tym przy spawaniu lub stosowaniu lamp w celach bakteriobójczych,

5) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub   bezpośrednim kontakcie z wodą,

6) w warunkach nieodpowiedniego oświetlenia ( zbyt małe natężenie oświetlenia lub nadmierne   oświetlenie).

2. Do drugiego stopnia szkodliwości lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane w warunkach:

 

1) narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

2) narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

3) obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynikającego z procesu technologicznego,  w tym w kesonach lub w komorach ciśnieniowych,

4) narażenia na szkodliwe działanie wibracji miejscowej, w tym przy używaniu ręcznych narzędzi pneumatycznych,

5) natężenia hałasu przekraczającego dopuszczalne normy.

3. Do trzeciego stopnia szkodliwości lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie: benzenu, benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy,  chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym jak te substancje działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy,

2) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

3) w kontakcie (styczności) z materiałami zakaźnymi lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami,

4) w kontakcie z ludźmi chorymi psychicznie lub znacznie upośledzonymi umysłowo,

5) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości
w zakresie od 0,1 do 300 000 MHZ w strefie zagrożenia,

6) pod ziemią.

§ 3

1.    Prace wykonywane w § 2 ust.1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2 pkt 1), 2) i 5) uważa się za wykonywane
w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach, stwierdzone przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo wojewódzkich inspektorów sanitarnych.

2.    Podstawę przyznania dodatku stanowią wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, przeprowadzonych w sposób określony przepisami.

 

§ 4

Dodatek przysługuje pracownikowi wykonującemu prace, o których mowa w § 2 ust.2, ust.3 pkt 1-4, co najmniej 40 godzin w miesiącu, natomiast pracownikowi wykonującemu prace  wymienione w § 2 ust.3 pkt 5 przez połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia niezależnie od wymiaru czasu pracy  wynikającego ze stosunku pracy.

§ 5

W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków za prace wykonywane w warunkach o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości, pracownikowi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości.

§ 6

1.Dodatek przyznaje lub cofa rektor pracownikowi na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika po zasięgnięciu opinii specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej przekazany jest rektorowi za pośrednictwem specjalisty ds. bezpieczeństwa i  higieny pracy.

3. Do wniosku winna być dołączona informacja kierownika jednostki dotycząca stopnia szkodliwości lub uciążliwości wykonywanej pracy zgodnie z § 2.

4. Decyzję o przyznaniu lub cofnięciu dodatku otrzymują: pracownik, wnioskodawca, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, Dział Kadr, Dział Płac.

§ 7

1. Dodatek może być przyznany pracownikowi po przepracowaniu co najmniej  jednego miesiąca.

2. Wypłata przyznanego dodatku rozpoczyna się z dołu od miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie wniosku do specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Dodatek wypłaca się w wysokości:

1) 39,00 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

2) 58,00 zł przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

3) 80,00 zł przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości.

4.Kierownik jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia rektora za pośrednictwem specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy o zmianie warunków wykonywania pracy skutkującej cofnięciem dodatku.

 

§ 8

Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania niniejszego zarządzenia rozstrzygane będą przez rektora.

 

§ 9

Poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni mają obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników uprawnionych do  otrzymywania dodatku.

§ 10

Traci moc obowiązującą  zarządzenie nr 9/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej  w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad przyznawania pracownikom dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz wykazu tych prac.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

           

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-09 12:32:47
Data aktualizacji:2017-01-09 12:32:47

Liczba wyświetleń strony: 1200

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka