Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 53/2018

Zarządzenie Nr 86/2016
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie ochrony danych osobowych
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.      Wprowadza się Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.      Wprowadza się wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik
nr 3 do zarządzenia.

4.      Wprowadza się wzór oświadczenia o poufności i zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

5.      Wprowadza się wzór wniosku o wyznaczenie administratora systemu informatycznego
lub administratora zasobów stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

6.      Wprowadza się wzór porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.

7.      Wprowadza się wzór ewidencji użytkowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 7
do zarządzenia.

8.      Wprowadza się wzór ewidencji budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.

9.      Wprowadza się wzór ewidencji zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.

10.  Wprowadza się wzór raportu z incydentu naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 10.

11.  Wprowadza się wzór odwołania upoważnienia/eń do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia.

 

§ 2

 

1.      Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 67/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zarządzenie Nr 65/2013
z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 67/2011 z dnia 21 września 2011 r,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Zachowuje moc dokumentacja szczegółowa opracowana na podstawie załączników
do zarządzenia, o którym jest mowa w ust. 1.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki do zarządzenia są dostępne w Biurze Organizacyjno-Prawnym (Rektorat, pok. 111, nr tel. 41 349 72 57 )

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-11-04 14:16:38
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1493

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka