Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 82/2020

Zarządzenie Nr 50/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą wymaga zgody rektora, za wyjątkiem podjęcia zatrudnienia na zasadach określonych w § 129 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Nauczyciel akademicki, dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy zobowiązany jest poinformować rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej. Wzór informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 2

 Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uczelni odbywa się w trybie ustalonym odrębnymi przepisami.

§ 3

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 82/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-08-24
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-08-29 11:53:25
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-05-25 13:52:52

Liczba wyświetleń strony: 1408

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka