Zarządzenie Nr 31/2016

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 maja 2016 roku

 

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2015/2016

 

Na podstawie art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013r., poz. 1571) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.        Rozliczenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych w godzinach ponadwymiarowych przez poszczególnych nauczycieli akademickich na studiach wyższych i studiach doktoranckich za rok akademicki 2015/2016 dokonywane jest na podstawie zbiorczego wykazu godzin dydaktycznych, zrealizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana. W przypadku jednostek międzywydziałowych wykaz zatwierdza prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

2.        Zbiorczy wykaz godzin dydaktycznych należy złożyć do Biura Rozliczeń Dydaktyki Działu Nauczania w terminach:

1)  do 1 lipca 2016 roku za godziny wykonane do 30 czerwca 2016 r.,

2)  do 3 października 2016 roku za godziny wykonane do 30 września 2016 r.

 

§ 2

 

1.        Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2015/2016 nastąpi w dwóch częściach, z zastrzeżeniem ust. 2:

1)       w miesiącu sierpniu 2016 roku w wysokości 50%,

2)       w miesiącu listopadzie 2016 roku w wysokości 50%.

2.        W przypadku nauczycieli akademickich, z którymi następuje rozwiązanie stosunku pracy, wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacana jest jednorazowo po zakończeniu stosunku pracy, w możliwe najbliższym terminie.

3.        Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o którym mowa
w ust.1, nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-06-08 12:46:46
Data aktualizacji:2016-06-08 12:46:47

Liczba wyświetleń strony: 1575

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka