Zmienione Zarządzeniem Nr 6/2020

 Zarządzenie Nr 103/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzania normatywów kancelaryjno – archiwalnych

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842), art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz.352), art. 6 ust. 1-2, 16a do 16e i art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 poz. 1446 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743) oraz § 45 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się normatywy kancelaryjno-archiwalne:

1) instrukcję kancelaryjną, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Lokal archiwum zakładowego, nie spełniający wymagań określonych w instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, zostanie dostosowany do określonych w niej wymogów w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie zarządzenia.

 

§ 3

Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwum zakładowym przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują ważność.

 

§4

1. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w jednostkach organizacyjnych przed dniem wejścia w życie zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą kategorię archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

2. Ponowna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przeprowadzona w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie była w jednostkach organizacyjnych kwalifikowana na podstawie obowiązujących wówczas jednolitych rzeczowych wykazów akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzanego niniejszym zarządzeniem.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2002 Rektora AŚ w Kielcach z dn. 4 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz wykazu akt w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-29 10:37:23
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-16 11:41:28

Liczba wyświetleń strony: 1959

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka