Uchylone zarządzeniem 79/2016

Zarządzenie Nr 76/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 października 2016 roku

w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków
o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK
w Kielcach  oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach

 

 

Na podst. art. 200 ust. 1-3, art. 200a, art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 12-15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016 r., poz. 558) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wprowadza się Regulamin składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.      Wprowadza się jako obowiązujące wzory dokumentów:

 

1)      Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

2)      Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej                            na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia;

3)      Kartę oceny wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiącą załącznik nr 5                    do niniejszego Zarządzenia;

4)      Kartę oceny wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiącą załącznik nr 6                              do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc obowiązującą:

1)      Zarządzenie nr 42/2014 Rektora UJK w Kielcach z dn. 9 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK,

2)      Zarządzenie nr 70/2014 Rektora UJK w Kielcach z dn. 14 października 2014 r. zmieniające zarządzenie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK,

3)      Zarządzenie nr 77/2014 Rektora UJK w Kielcach z dn. 26 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.10.2016 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-07 11:58:33
Data aktualizacji:2016-10-20 13:54:07

Liczba wyświetleń strony: 1624

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka