Zarządzenie Nr 32/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie upoważnienia do podpisywania skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572); art. 3¹ § 1, 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam niżej wymienione osoby do podpisywania w moim imieniu skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

  1. Kanclerz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr Aleksandra Pisarska;
  2. Kierownik Działu Kadr w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – mgr Marcin Małek;
  3. Pracownicy Działu Kadr w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – mgr Agnieszka Łosak, mgr Justyna Podsiadło, mgr Maciej Wadowiec, mgr Emilia Wojciechowska, mgr Filomena Bakalarz, mgr Renata Goska – Bolanowska.
  4. Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
    w Kielcach – mgr inż. Zdzisław Kubicki, mgr inż. Tomasz Baszak, mgr Sylwia Krak-Żuchowska.

§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 26/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-06-17 13:42:50
Data aktualizacji:2016-06-17 13:43:00

Liczba wyświetleń strony: 1703

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka