Zarządzenie Nr 60/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 września 2016 roku

zmieniające zarządzenie nr 44/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - zwanym dalej Regulaminem - stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 44/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  wprowadza się następującą zmiany:   

1) paragraf 10 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:   

"1. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, złożony wraz z załączonym orzeczeniem organu orzekającego o rodzaju i stopniu niepełnosprawności w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia i Rehabilitacji. Przyznawane jest ono na  okres roku akademickiego  dla studentów wszystkich form studiów. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu."

2) paragraf 10 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:   

"2. Jeżeli niepełnosprawność  studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek."

3) paragraf 10 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:   

"4. Jeżeli termin obowiązywania orzeczenia zawierającego określony symbol przyczyny niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, to wyplata stypendium zostaje wstrzymana."

4) paragraf 10 ust. 7 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:   

 

"7. Jeżeli student dostarczy w ciągu roku akademickiego orzeczenie z innym niż dotychczas symbolem przyczyny niepełnosprawności, niebędące kontynuacją dokumentu określonego w ust. 4, orzeczenie traktowane będzie jak nowe i wypłata nastąpi od miesiąca, w którym został złożony wniosek."

5) paragraf 10 ust. 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:   

"8. Jeżeli student dostarczy w ciągu roku akademickiego dokument potwierdzający uzyskanie wyższego stopnia niepełnosprawności ( z tym samym symbolem przyczyny niepełnosprawności ), przysługuje mu świadczenie w odpowiednio wyższej wysokości z wyrównaniem za okres, od którego student nabył uprawnienie do wyższego stopnia niepełnosprawności."

6) paragraf 10 ust. 9 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:   

"9. W przypadku, gdy student dostarczy w ciągu roku akademickiego dokument potwierdzający uzyskanie niższego stopnia niepełnosprawności ( z tym samym symbolem przyczyny niepełnosprawności), który uchyla w całości wcześniej złożony dokument o wyższym stopniu niepełnosprawności, student – po otrzymaniu stosownej decyzji – zobowiązany jest zwrócić nadpłatę świadczenia".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-14 13:15:28
Data aktualizacji:2016-09-14 13:15:28

Liczba wyświetleń strony: 1180

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka