Zmienione zarządzeniami nr 57/201977/2023

Zarządzenie Nr 101/2016

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie  kosztów pośrednich przy realizacji prac naukowo-badawczych i innych

 

 

Na podstawie art.66 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

§1

1.      Koszty działalności badawczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich działalności stanowią koszty pośrednie.

2.      Z kosztów pośrednich mogą być finansowane wydatki:

1)      koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu);

2)      koszty eksploatacji i użytkowania powierzchni;

3)      inne koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, które nie mogą być finansowane z kosztów bezpośrednich.

3.      Uczelnia nalicza koszty pośrednie metodą uproszczoną i obejmują one koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu.

 

§2

1.      Wysokość kosztów pośrednich w zakresie działalności statutowej ustala się w wysokości 20% kosztów bezpośrednich projektu.        

2.      Wysokość kosztów pośrednich przy realizacji:

1)      badań podstawowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,

2)      programów badań i prac rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

3)      programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

4)      pozostałych programów badawczych i przedsięwzięć,

ustala się na poziomie określonym przez Instytucję Finansującą w dokumentacji konkursowej. 

3.      Wysokość kosztów pośrednich przy realizacji prac na zlecenie podmiotów zewnętrznych ustala się każdorazowo w kosztorysie zgodnie z zapisami „Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

4.      Zakup aparatury, urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji badań jest zwolniony z narzutu, o ile wytyczne lub umowa z instytucją finansującą nie stanowią inaczej.

 

§3

1.      Naliczone koszty pośrednie w 50 % przeznaczone są na zwiększenie limitów kosztów jednostek budżetujących realizujących projekt i w 50 % na zwiększenie limitów kosztów ogólnego zarządu włączając budynki.

2.      W przypadku projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o ile umowa o finansowanie projektu nie stanowi inaczej, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt, uzgadnia z kierownikiem tego projektu wydatkowanie 25 % naliczonych kosztów pośrednich. Pozostałe 75% naliczonych kosztów pośrednich przeznaczone jest na zwiększenie limitu kosztów w wysokości:

-        50% - jednostka realizująca projekt,

-        50% - ogólny zarząd włączając budynki.

 

§ 4

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

2.      Z dniem określonym w ust. 1 traci obowiązującą moc Zarządzenia Rektora Nr 102/2012 z dnia
9 listopada 2012 roku w sprawie określenia kosztów pośrednich oraz zysku przy realizacji prac naukowo-badawczych i innych.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2016-12-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-21 13:34:05
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2023-10-04 09:52:10

Liczba wyświetleń strony: 1278

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka