Zarządzenie Nr 10/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni w miesiącach sierpniu i grudniu 2016 roku

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 69 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mając na uwadze racjonalizację kosztów funkcjonowania Uczelni zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W okresie od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz od dnia 23 grudnia 2016 roku do dnia 30 grudnia 2016 roku wprowadza się specjalny tryb funkcjonowania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zaleca się wykorzystanie przez pracowników urlopów wypoczynkowych zarówno zaległych, jak i bieżących.

 

§ 2

Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do zapewnienia
w okresie, o którym mowa w § 1 funkcjonowania podległych im jednostek jedynie w niezbędnym zakresie, bądź też w razie możliwości, do całkowitego zawieszenia ich działania. W tym celu kierownicy upoważnieni są do dokonywania indywidualnych, doraźnych zmian rozkładów czasu pracy podległych pracowników, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy.

 

§ 3

1. W okresie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia budynki dydaktyczne Uniwersytetu będą zamknięte, z wyjątkiem:

1) budynku Rektoratu, w którym godziny pracy i harmonogramy pracy dla podległych pracowników niezbędnych dla funkcjonowania Uczelni w terminie do dnia 31 marca 2016 roku określi kanclerz,

2) budynku A przy ulicy Świętokrzyskiej 15 w Kielcach, w którym godziny pracy i harmonogramy pracy dla podległych pracowników niezbędnych do kontynuacji badań naukowych w terminie do dnia 31 marca 2016 roku określi dziekan,

3) budynku administracyjnego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim, w którym godziny pracy dla pracowników w terminie do dnia 31 marca 2016 roku określi kanclerz.

2. W okresie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia:

1) ogranicza się pracę pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu,

2) zakazuje się wstępu do budynków i przebywania w nich osobom nieuprawnionym, w tym także pracownikom Uniwersytetu, którzy we wskazanym terminie nie wykonują obowiązków służbowych. Zakaz wstępu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy:

a) osób dostarczających przesyłki,

b) kandydatów na studia, których wstęp i pobyt związany jest z procesem rekrutacji,

c) innych osób, które uzyskały zgodę rektora, prorektora ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim, właściwego dziekana, kanclerza;

3) ogranicza się do niezbędnego zakresu sprzątanie pomieszczeń Uczelni i utrzymanie terenów zewnętrznych,

4) ogranicza się oświetlenie korytarzy, sanitariatów itp.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem Dziekanów, kierowników jednostek ogólnouczelnianych oraz kierowników jednostek międzywydziałowych wyznaczają w terminie do dnia 31 marca 2016 roku pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie korespondencji oraz za nadawanie biegu dokumentom finansowym i rozliczeniowym. Informacja zawierająca nazwisko i imię wyznaczonego pracownika przekazywana jest do sekretariatu kanclerza.

 

§ 4

W okresie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia w pełnym zakresie funkcjonować będą domy studenta, Sekretariat Rektora, Sekretariat Kanclerza.

 

§ 5

Ograniczenie funkcjonowania Uczelni w okresie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia, nie dotyczy
w niezbędnym zakresie pracowników, którzy wykonują zadania związane z:

1) procesem rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2016/2017,

2) obsługą kadrową na poziomie administracji centralnej,

3) wypłatą wynagrodzeń, rozliczaniem z ZUS, Urzędem Skarbowym,

4) rozliczeniami finansowymi,

5) utrzymaniem i obsługą sytemu informatycznego,

6) obsługą aparatury naukowo-badawczej i prowadzeniem terminowych badań naukowych,

7) realizacją i obsługą projektów,

8) uczestnictwem w konferencjach naukowych,

9) obsługą techniczną, pracami remontowymi i modernizacyjnymi,

10) obsługą zwierzętarni,

11) wynajmem obiektów Uniwersytetu.

 

§ 6

Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są prorektorzy, dziekani, kanclerz i kwestor, w zakresie przyznanych kompetencji.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-03-11 09:22:55
Data aktualizacji:2016-03-11 09:26:24

Liczba wyświetleń strony: 2439

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka