Zarządzenie Nr 5/2016


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 5 lutego 2016 r.


w sprawie wprowadzenia wzorów ankiet wykorzystywanych w ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych nt. jakości procesu kształcenia i obsługi studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie  warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1370) oraz
§ 7 pkt 3) Uchwały Senatu Nr 75/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się, jako obowiązujące w realizacji ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych
nt jakości procesu kształcenia i obsługi studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, następujące wzory ankiet:

1) Ankietę oceniającą nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) Ankietę oceniająca zajęcia dydaktyczne, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) Ankietę oceniającą obsługę administracyjną (na wydziale), stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) Ankietę oceniającą obsługę administracyjną (poza wydziałem), stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Wprowadza się tabelę skali ocen do ankiet oceniających nauczyciela akademickiego, zajęcia dydaktyczne i obsługę administracyjną w ramach ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-02-12 12:35:38
Data aktualizacji:2016-02-12 12:35:38

Liczba wyświetleń strony: 1583

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka