Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 23/2019

Zarządzenie  Nr 106/2016

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2016

w sprawie ewidencji i gospodarki aktywami trwałymi oraz aparaturą
naukowo-badawczą

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842), art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047) oraz § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach (UJK) dotyczące:

1)   środków trwałych,

2)   wartości niematerialnych i prawnych,

3)   zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków   trwałych zgodnie
z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych oraz innych urządzeń nie zdefiniowanych jako aparatura naukowo-badawcza, będących środkami trwałymi (w tym sprzęt elektroniczny) zakupionych w ramach działalności badawczej i rozwojowej (B+R).

2.      Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych  szczegółowo określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3.      Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące wartości niematerialnych i prawnych  szczegółowo określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.

4.      Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych oraz innych urządzeń nie zdefiniowanych jako aparatura naukowo-badawcza, będących środkami trwałymi (w tym sprzęt elektroniczny) zakupionymi w ramach działalności badawczej i rozwojowej (B+R), szczegółowo określa załącznik nr 3 do Zarządzenia oraz dla projektów badawczych, których realizację rozpoczęto przed 2016 rokiem załącznik nr 4 do Zarządzenia.

5.      Wprowadza się  wzory dokumentów:

1)  protokół  zmiany miejsca użytkowania środka trwałego/wartości niematerialnych
i prawnych/aparatury naukowo-badawczej stanowiący załącznik nr 5 do Zarządzenia,

2)  wniosek o likwidację składnika majątkowego kierowany do Komisji Likwidacyjnej stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia,

3)  dokument likwidacji środka trwałego/ wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej – LT stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia,

4)  protokół fizycznej likwidacji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, aparatury naukowo-badawczej  stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia,

5)  protokół przekazania – przejęcia składnika majątkowego- PT stanowiący załącznik nr 9 do Zarządzenia,

6)  dokument OT – przyjęcie środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej na majątek Uczelni stanowiący załącznik nr 10 do Zarządzenia,

7)  protokół ujawnienia środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych/aparatury naukowo-badawczej – stanowiący załącznik nr 14 do Zarządzenia,

8)  zestawienie różnic inwentaryzacyjnych – stanowiący załącznik nr 13 do Zarządzenia.

6.      Stawki dla amortyzacji bilansowej środków trwałych UJK określa tabela amortyzacyjna stanowiąca załącznik nr 11 do Zarządzenia.

7.      Protokół wyceny i przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo-badawczej określa  załącznik nr 12 do Zarządzenia (dla projektów badawczych, których realizację rozpoczęto przed rokiem 2016).

 

§ 2

Rzeczowe aktywa  trwałe w Uczelni podzielone  zostały na „pola spisowe” czyli grupy składników majątkowych  ściśle określone i nazwane, związane z miejscem ich użytkowania, powierzone osobie materialnie odpowiedzialnej, którą  jest pracownik, składający oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie zgodnie z kodeksem pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Do obowiązków osoby materialnie odpowiedzialnej  należy:

1)   prowadzenie bieżąco ewidencji ilościowo-wartościowej lub ilościowej składników majątku UJK oraz okresowe jej uzgadnianie z Działem Księgowości zajmującym się obszarem ewidencji majątkowej,

2)   prowadzeniem procedur związanych z ruchem składników majątkowych, jego prawidłowe dokumentowanie, dostarczanie tej dokumentacji do Działu Księgowości i jej archiwizowanie,

3)   bieżące i prawidłowe znakowanie składników majątkowych numerami inwentarzowymi,

4)   wykonywanie czynności związanych z likwidacją i złomowaniem składników majątkowych,

5)   przygotowanie składników majątkowych do inwentaryzacji oraz aktywne i nieprzerwane w niej uczestnictwo,

6)   udział w szkoleniach wewnętrznych z zakresu inwentaryzacji i gospodarowania majątkiem.

 

§ 3

Za prawidłowe wykorzystanie, przechowywanie, zabezpieczenie i ewidencję przydzielonych i nabytych składników majątkowych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której składnik majątkowy jest użytkowany.

§ 4

1.Osobą sprawującą nadzór w zakresie gospodarki aktywami trwałymi zakupionymi lub wytworzonymi w ramach działalności badawczej i rozwojowej jest właściwy Dziekan.

2.Osobą sprawującą nadzór w zakresie gospodarki pozostałymi aktywami trwałymi jest Kanclerz Uczelni.

 

§ 5

Dział Księgowości prowadzi ewidencję składników majątkowych  w module „Środki trwałe” programu SIMPLE.ERP.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy nadrzędne.

 

§ 7

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 116/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ewidencji i gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-09 12:35:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1417

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka