Zarządzenie Nr 1/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 stycznia 2016 roku

 

w sprawie zasad ustalania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora przeprowadzanych w jednostkach naukowych UJK

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze. zm.), art. 5 ust. 1, art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1852 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (tj. Dz.U. z 2014 poz. 48) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Koszty postępowania związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora obejmują:

1)      w przypadku przewodu doktorskiego:

a)      wynagrodzenie promotora w przewodzie doktorskim w wysokości 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, wynagrodzenie to może zostać podwyższone o 50% w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony
w języku obcym lub dotyczył osoby niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od promotora posiadania szczególnych kwalifikacji,

b)      wynagrodzenie za recenzję w przewodzie doktorskim w wysokości 34 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

2)      w przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

a)      wynagrodzenie za recenzję w przewodzie habilitacyjnym w wysokości 40 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

b)       wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w wysokości 40 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

c)      wynagrodzenie dla sekretarza komisji habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, w wysokości 35 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

d)      wynagrodzenie dla członka komisji habilitacyjnej nie będącego recenzentem powołanej
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, w wysokości 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

e)      wynagrodzenie dla członka komisji habilitacyjnej będącego recenzentem powołanej
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, w wysokości 10 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

3)     w przypadku postępowania o nadanie tytułu profesora - wynagrodzenie za recenzję
w wysokości 50 % stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich,

4)      koszty wspólne dla wszystkich postępowań:

a)      koszty dojazdu, noclegu i diet promotora, recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnej według faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów,

b)      pozostałe koszty i wydatki, w tym koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora,
w wysokości 15% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Koszty i wydatki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą przekraczać kosztów poniesionych w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania
o nadanie stopnia lub tytułu naukowego.

§ 2

1.      Koszty, o których mowa w § 1 mogą zostać zrefundowane przez jednostkę zatrudniającą kandydata do stopnia albo tytułu naukowego, albo bezpośrednio przez kandydata, na zasadach określonych w umowach zawartych z Uniwersytetem.

2.      Koszty przewodu doktorskiego uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w UJK mogą być pokryte ze środków UJK w sytuacjach określonych w Regulaminie studiów doktoranckich.

3.      Wzory umów, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 73/2012 Rektora  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zasad ustalania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, do refundacji których zobowiązuje się jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia lub tytułu naukowego lub kandydat.

§ 4

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Zarządzenie ma zastosowanie  w przewodach doktorskich wszczętych przed dniem wejścia
w życie niniejszych przepisów, w których, do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie złożono wniosków o wypłatę wynagrodzeń o jakich mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 litera c), d), e) zarządzenia wskazanego w § 3. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-01-26 15:18:02
Data aktualizacji:2016-01-26 15:18:03

Liczba wyświetleń strony: 1717

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka