zmiany w zarządzeniu nr 92/2013, 9/2014, 84/2015, 88/2015, 6/2016, 24/2016, 54/2016, 34/2017, 9/2018

Zarządzenie Nr 54/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69  ust. 3 pkt 8 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r., zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem
Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

 

1)   dotychczasową treść § 1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Regulamin organizacyjny (zwany dalej regulaminem) określa strukturę administracji Uczelni, zakres jej działania oraz podporządkowania jej poszczególnych jednostek administracyjnych w zakresie nieuregulowanym w Statucie Uczelni i ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 572  ze zm.).”,

 

2)   dotychczasową treść § 8 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają prorektorowi ds. studenckich i kształcenia są :

1)      Dział Nauczania,

a)      Biuro Rekrutacji,

b)      Biuro Rozliczeń Dydaktyki,

c)      Biuro Jakości Kształcenia,

d)      Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów,

e)      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich,

2)      Dział Spraw Studenckich,

3)      Stanowisko ds. Studenckich Praktyk Zawodowych,

4)      Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej.”,

 

3)        § 10 skreśla się,

 

4)        w § 11 dotychczasową treść ust.4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 „Jednostki administracyjne Filii w Piotrkowie Trybunalskim podlegają  kanclerzowi. Bezpośredni nadzór nad tymi jednostkami sprawuje zastępca kanclerza ds. Filii.”,

 

5)        w § 21 po punkcie 15) dodaje się punkt 16) o treści w brzmieniu:

„nadzór nad Filią w Piotrkowie Trybunalskim.”,

 

6)        w § 22 zdanie pierwsze zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Do kompetencji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia należy:”,

 

7)   w § 24 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Do kompetencji Prorektora ds. Medycznych należy:

1)      nadzór nad działalnością klinik i  oddziałów klinicznych,

2)      inicjowanie przepisów wewnętrznych – regulujących i usprawniających proces dydaktyczny  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu,

3)      zawieranie umów i podpisywanie dokumentów związanych z realizacją przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz/lub środków pozabudżetowych,

4)      zawieranie umów i porozumień o współpracy z podmiotami zagranicznymi w zakresie dotyczącym działalności Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,

5)      zawieranie umów i porozumień o współpracy z krajowymi ośrodkami medycznymi, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami  w zakresie dotyczącym działalności Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,

6)      opiniowanie wniosków na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w sprawie powołania nowych kierunków studiów i specjalności oraz wniosków  w sprawie uruchomienia studiów doktoranckich,

7)      nadzorowanie działalności naukowej prowadzonej na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz procedur przeprowadzania przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora,

8)      nadzorowanie przygotowywania wniosków w sprawie uruchomienia nowych kierunków studiów na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu ,

9)      nadzorowanie opracowywania programów kształcenia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu,

10)  zatwierdzanie wniosków w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych i kursów
na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu,

11)  czuwanie nad zgodnością planów studiów i organizacji zajęć dydaktycznych,
na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, z przyjętymi uchwałami Senatu i przepisami zewnętrznymi oraz systemem jakości kształcenia,

12)  nadzorowanie organizacji i przebiegu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz zawieranie umów dotyczących praktyk studenckich dotyczących studentów tego wydziału,

13)  sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Bioetycznej Uniwersytetu i pracą Redakcji czasopisma Studia Medyczne/Medical Studies.”,

 

8)        dotychczasową treść § 33 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Zastępca Kanclerza ds. Filii kieruje powierzonym mu przez kanclerza zakresem spraw i działalnością podporządkowanych mu bezpośrednio jednostek administracyjnych Filii.

Do obowiązków zastępcy kanclerza ds. Filii należy w szczególności:

1)    w zakresie organizacji pracy administracyjnej:

a)    organizowanie i koordynowanie pracy podległej administracji Filii,

b)    nadzór nad działalnością jednostek administracyjnych oraz pracowników bezpośrednio podległych,

2)    w zakresie spraw pracowniczych:

a)    wnioskowanie do kanclerza w sprawach nagradzania, przenoszenia i karania pracowników zatrudnionych w jednostkach administracyjnych Filii,

b)    zapewnienie pracownikom Filii odpowiednich warunków bhp,

3)    w zakresie gospodarki mieniem:

a)    wnioskowanie o ujęcie w planie rzeczowo-finansowym potrzeb Filii w zakresie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i remontów,

b)    nadzór nad opracowaniem umów dotyczących eksploatacji budynków oraz umów o wynajem pomieszczeń i dzierżawy gruntów,

c)    ustalanie stawek odpłatności za wynajem pomieszczeń, korzystanie z miejsc na parkingu, dzierżawę gruntu,

d)    nadzór nad opracowaniem umów przy dokonywaniu zakupów na cele administracyjne i gospodarcze,

e)    akceptowanie faktur, rachunków, delegacji służbowych i list płac po ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez odpowiedzialnych pracowników,

f)      wnioskowanie o podejmowanie decyzji w sprawach likwidacji i przeceny środków trwałych i materiałów,

g)    wnioskowanie o podejmowanie decyzji dotyczących sprzedaży zbędnych środków trwałych, przedmiotów i materiałów,

h)    akceptowanie protokołów komisji likwidacyjnej oraz zatwierdzanie rozliczeń i obciążeń
za wynikłe różnice inwentaryzacyjne,

i)      nadzorowanie właściwego zaopatrzenia Filii w urządzenia, aparaturę i materiały,

j)      nadzorowanie eksploatacji obiektów i sprzętu Filii,

k)      nadzorowanie prowadzonych inwestycji i remontów obiektów Filii,

4)      w zakresie innych spraw:

a)      nadzorowanie gospodarki transportem samochodowym,

b)      nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem zamówień publicznych,

c)      opracowanie zakresów obowiązków służbowych podległych kierowników jednostek administracyjnych,

d)      zabezpieczenie oraz przygotowanie w zakresie organizacyjnym, materiałowym i technicznym uroczystości organizowanych w Piotrkowie Trybunalskim,

5)      do obowiązków zastępcy kanclerza ds. Filii należy także sporządzanie budżetu kosztów oraz  koordynowanie jego realizacji.”,

 

9)        dotychczasowy tytuł § 52 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Jednostki administracyjne podporządkowane prorektorowi do spraw studenckich i kształcenia”,

10)    § 58 skreśla się,

11)    § 59 skreśla się,

12)    § 75 skreśla się,

13)    dotychczasowy załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego zastępuje się załącznikiem o treści w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem,

14)    dotychczasowy załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego zastępuje się załącznikiem o treści w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem,

15)    dotychczasowy załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego zastępuje się załącznikiem o treści w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem,

16)    dotychczasowy załącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego zastępuje się załącznikiem o treści w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-09-07 09:43:23
Data aktualizacji:2018-02-01 11:23:17

Liczba wyświetleń strony: 1984

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka