zmiany w zarządzeniu nr 92/2013, 9/2014, 84/2015, 88/2015, 6/2016, 24/2016, 54/2016, 34/2017, 9/2018

Zarządzenie Nr 24/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 maja 2016 r.

zmieniające zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

              Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Dotychczasowa treść § 6 otrzymuje brzmienie:

„Jednostkami administracyjnymi działającymi w ramach administracji centralnej, które podlegają rektorowi są:

1) Sekretarz Rektora,

2) Sekretariat Rektora,

3) Dział Kadr,

4) Biuro Organizacyjno-Prawne,

5) Biuro Promocji i Informacji,

6) Radca Prawny,

7) Audytor Wewnętrzny,

8) Sekcja ds. BHP i PPOŻ.,

9) Stanowisko ds. Obronnych,

10) Pełnomocnik Rektora ds. Informacji Niejawnych,

11) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

12) Rzecznik Prasowy Rektora,

13) Stanowisko ds. Zarządzania Ryzykiem.

 

2.      Dotychczasowa treść § 43 otrzymuje brzmienie:

 

㤠43

 

„Do zadań Sekcji ds. bhp i ppoż. należy w szczególności:

1)      w zakresie bhp:

a)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

b)      inicjowanie i koordynowanie realizacji zadań w zakresie bhp;

c)      planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp wśród pracowników Uczelni;

d)     informowanie kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególnych przypadkach Rektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

e)      opracowywanie, wspólnie z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi, projektów programów wieloletnich i rocznych planów poprawy warunków bhp, analizowanie ich realizacji oraz przedkładanie okresowych sprawozdań;

f)       udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań technicznoorganizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

g)      udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;

h)      udział w przekazywaniu do użytkowania:

a) nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,

b) urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;

i)        sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

j)        inicjowanie i opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów
i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży ochronnej
i roboczej i innych związanych z uprawnieniami i obowiązkami pracowników
z zakresu bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

k)      inicjowanie i opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

l)        opiniowanie wniosków o przyznanie dodatków specjalnych za warunki pracy
i prowadzenie ich rejestru;

m)    prowadzenie całości spraw związanych z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy
i z pracy, a w szczególności sporządzanie kart wypadków, kompletowanie dokumentów związanych z wypadkiem, przedkładanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

n)      opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn wypadków przy pracy
i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

o)      prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, organizowanie obiegu informacji w ramach systemu zarządzania, bieżąca analiz i opracowywanie wniosków w tym zakresie;

p)      doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

q)      dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

r)       doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

s)       współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

t)       współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;

u)      współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

v)      współpraca ze służbą pracowniczą oraz innymi instytucjami kontrolnymi;

w)    współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie
i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

x)      uczestniczenie w pracach uczelnianych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym
i wypadkom przy pracy;

y)      inicjowanie i rozwijanie na terenie uczelni różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

2)      W zakresie ppoż.

a)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących ppoż.,

b)      inicjowanie i koordynowanie realizacji zadań w zakresie ppoż.,

c)      planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ppoż. wśród pracowników Uczelni;

d)     opracowywanie, wspólnie z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi, projektów programów wieloletnich i rocznych planów poprawy warunków ppoż., analizowanie ich realizacji oraz przedkładanie okresowych sprawozdań,

e)      nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

f)       przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Uniwersytetu;

g)      wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;

h)      nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;

i)        nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach (instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe urządzenia gaśnicze itp.);

j)        opiniowanie dokumentacji prac remontowych, zmian sposobu użytkowania pomieszczeń, obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;

k)      udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp. Wykonywanych w obiektach uczelni;

l)        udział w komisjach przetargowych związanych z inwestycjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

m)    zgłaszanie kanclerzowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach Uniwersytetu;

n)      przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników;

o)      współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;

p)      współpraca z administratorami obiektów uczelni w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;

q)      współpraca z administratorami obiektów w praktycznym sprawdzaniu organizacji
i warunków ewakuacji;

r)       prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową poszczególnych obiektów oraz z działalnością Sekcji;

s)       udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.”

t)       aktualizowanie instrukcji p.poż. dla obiektów Uczelni”.

 

§ 2

 

1.      W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 r., dotychczasowe załączniki nr 2 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 2 i 4.

2.      Nowe załączniki nr 2 i 4, o których jest mowa w ust.1, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-05-18 14:14:52
Data aktualizacji:2018-02-01 11:22:58

Liczba wyświetleń strony: 2365

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka