Zarządzenie nr 53/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 r.

zmieniające zarządzenie Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych
dla nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 151 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2013, poz. 1571 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Ustala się następujące wysokości miesięcznych dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

L.p.

Funkcja

Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego

1.

Dziekan wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

2500 zł

2.

Dziekan wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora

2200 zł

3.

Dziekan wydziału nieposiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych

1800 zł

4.

Prodziekan wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego

1800 zł

5.

Prodziekan wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora

1600 zł

6.

Prodziekan wydziału nieposiadającego uprawnień do nadawania stopni naukowych

1300 zł

7.

Dyrektor instytutu, w którym wykonywane są czynności wynikające z posiadanych
przez jednostkę nadrzędną uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie

1100 zł

8.

Dyrektor instytutu, w którym wykonywane są czynności wynikające z posiadanych przez jednostkę nadrzędną uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie
i dyscyplinie

900 zł

9.

Dyrektor instytutu prowadzącego studia pierwszego oraz (lub) drugiego stopnia

800 zł

10.

Wicedyrektor instytutu, w którym wykonywane są czynności wynikające z posiadanych
przez jednostkę nadrzędną uprawnień
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie i dyscyplinie

800 zł

11.

Wicedyrektor instytutu, w którym wykonywane są czynności wynikające z posiadanych
przez jednostkę nadrzędną uprawnień
do nadawania stopnia naukowego doktora
w dziedzinie i dyscyplinie

700 zł

12.

Wicedyrektor instytutu prowadzącego studia pierwszego oraz (lub) drugiego stopnia

600 zł

13.

Kierownik katedry

700 zł

14.

Zastępca kierownika katedry

550 zł

15.

Kierownik zakładu

300 zł

16.

Kierownik jednostki międzywydziałowej (pozawydziałowej) w Kielcach

800 zł

17.

Zastępca kierownika jednostki międzywydziałowej (pozawydziałowej) w Kielcach

500 zł

18.

Kierownik Studium Języków Obcych

w Filii w Piotrkowie Trybunalskim

650 zł

19.

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego
w Filii w Piotrkowie Trybunalskim

400 zł

 

 

2.      Wysokość dodatków funkcyjnych dla prorektorów ustala Rektor w granicach określonych
w aktualnym załączniku do przepisów o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 08:40:50
Data aktualizacji:2016-09-06 08:41:14

Liczba wyświetleń strony: 1368

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka