Traci moc na podstawie zarządzenia nr 30/2018

Zarządzenie nr 34/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 czerwca 2016 roku

zmieniające Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „DL – Dział Zabezpieczenia Informatycznego”;

2)      § 1 ust. 3 skreśla się;

3)      § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „operator – DL”;

4)      § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „właściwy kierownik operatora – kierownik sekcji
w ramach DL, właściwy do zadania w zakresie odpowiedzialności sekcji”;

5)      § 1 ust.15 otrzymuje brzmienie: „administrator centralny (AC) – wyznaczona osoba z ramienia DL mająca w swoim zakresie odpowiedzialności nadzór nad określonymi urządzeniami,  usługami, zasobami SK”;

6)      § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ”Siecią szkieletową, siecią bezprzewodową oraz ogólnouczelnianymi usługami i zasobami Uniwersytetu zarządzają administratorzy powołani przez kierownika właściwej sekcji w ramach DL.”;

7)      § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Wszystkie usługi i zasoby Uniwersytetu muszą zostać zarejestrowane, a rozwiązania techniczne konieczne do ich uruchomienia muszą zostać zatwierdzone przez kierownika właściwej sekcji w ramach DL w zakresie usług/zasobów/infrastruktury teleinformatycznej Uniwersytetu.”;

8)      § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Kierownik DL na wniosek kierownika właściwej sekcji występuje do kierownika jednostki organizacyjnej/dysponenta zasobu o wyznaczenie innego administratora lokalnego/administratora zasobu w przypadku, gdy aktualny nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je niewłaściwie.”;

9)      § 3 ust. 13 skreśla się;

10)  w § 4 ust. 1 wyrazy: Operator  (DL    i  DW - w  ramach  kompetencji  działów,  poprzez  właściwych administratorów centralnych (AC),  (w szczególności), zastępuje się wyrazami: „Operator, poprzez właściwych administratorów centralnych (AC),
w szczególności:” ;

11)  § 4 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: ”opracowuje i aktualizuje zasady korzystania z infrastruktury teleinformatycznej oraz określa procedury w zakresie bezpieczeństwa sieci, urządzeń sieciowych oraz aplikacji i danych,”;

12)  § 4 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) skreśla się;

13)  § 4 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie: ”zmiany mające wpływ na punkty styku z siecią szkieletową dokumentuje w „Karcie zmian w sieci lokalnej” – Załącznik nr 4 do regulaminu w wersji elektronicznej i na bieżąco przesyła go do odpowiedniego AC”;

14)  § 4 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie: „w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, na wniosek kierownika DL/kierownika właściwej sekcji (lub z własnej inicjatywy - po uzyskaniu zgody osoby powołującej) odłącza urządzenia w sieci lokalnej.”

15)  § 4 ust. 3 pkt 8) otrzymuje brzmienie: „w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, na wniosek kierownika DL/kierownika właściwej sekcji (lub z własnej inicjatywy - po uzyskaniu zgody dysponenta zasobów) blokuje dostęp użytkowników do usług/zasobów.”

16)  § 5 ust.1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji, w szczególności danych osobowych, w tym Polityki bezpieczeństwa informacji, Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych osobowych w SK,”;

17)  § 5 ust. ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie: „zmian swojego hasła co najmniej raz na kwartał z zastrzeżeniem wymogów Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych; nie należy wybierać haseł, w których jedna część pozostaje niezmienna, a druga zmienia się zgodnie z przewidywalnym wzorcem,”;

18)  § 5 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie: „nieujawniania swoich haseł”;

19)  § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W razie wystąpienia awarii (przeciążenia lub niezaplanowanej przerwy w działaniu sieci oraz usług i zasobów SK) obowiązkiem DL jest niezwłoczne usunięcie awarii  oraz powiadomienie, w miarę możliwości, osób zainteresowanych o jej przyczynach i podjętych działaniach naprawczych.”;

20)  § 6 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „właściwy lokalny administrator odnotowuje zgłoszenie i przystępuje do czynności diagnostycznych (wykorzystując m.in. procedury testowe dostępne pod adresem it.ujk.edu.pl). W przypadku usunięcia nieprawidłowości odnotowuje zamknięcie zgłoszenia i informuje zgłaszającego.”;

21)  § 6 ust. 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  „w przypadku braku możliwości usunięcia awarii (wykraczającej poza zakres odpowiedzialności administratora) właściwy administrator przekazuje sprawę operatorowi – przekazanie zostaje odnotowywane.”;

22)  § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych na skutek awarii SK.”.

§ 2

W Zarządzeniu nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotychczasowy załącznik nr 2b do Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zastępuje się nowym załącznikiem 2b.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-06-21 09:02:22
Data aktualizacji:2018-05-24 10:07:48

Liczba wyświetleń strony: 1937

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka