Zarządzenie Nr 101/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 października  2017 roku

 

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich sprawujących opiekę nad studentami cudzoziemcami w roku akademickim 2017/2018

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 69 ust.1 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się jednorazowy dodatek specjalny do wynagrodzenia za pełnienie funkcji uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+ w wysokości 1000,00 zł.

2.      Ustala się jednorazowy dodatek specjalny do wynagrodzenia za pełnienie funkcji wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ w wysokości 800,00 zł.

3.      Ustala się wynagrodzenie w formie miesięcznego dodatku specjalnego za pełnienie funkcji instytutowego koordynatora Programu Erasmus+ w oparciu o liczbę studentów biorących udział w Programie Erasmus+ na początku semestru (zimowego i letniego) w wysokości nie mniejszej niż 50,00 zł. Jeżeli instytutowy koordynator Programu Erasmus+ opiekuje się studentami w liczbie większej niż 2, za każdego studenta powyżej 2 otrzymuje zwiększone wynagrodzenie w wysokości 25,00 zł za osobę.

4.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 wypłacane jest w formie miesięcznych dodatków w okresie od 1 października 2017 r.  do 30 września 2018 r. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi wykaz zawierający liczbę studentów biorących udział w Programie Erasmus+ sporządzony przez pracownika Biura Wymiany Studentów i Doktorantów zatwierdzony przez uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+.

5.      Wynagrodzenie wypłacane jest ze środków pochodzących z budżetu Programu Erasmus+.

 

§ 2

 

1.      Ustala się następujące wynagrodzenie za pełnienie funkcji wydziałowego opiekuna studentów cudzoziemców:

 

Liczba studentów cudzoziemców

Wysokość wynagrodzenia

1-25

100,00 zł

26-50

200,00 zł

 

2.      Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ustalana jest w oparciu o liczbę studentów cudzoziemców, wykazaną na początku semestru (zimowego i letniego).

3.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznych dodatków w okresie od 1 października 2017 r.  do 30 września 2018 r. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi wykaz zawierający liczbę studentów cudzoziemców sporządzony przez pracownika dziekanatu zatwierdzony przez dziekana.

4.      Wynagrodzenie wypłacane jest ze środków pochodzących z opłaty wnoszonej przez studentów cudzoziemców.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-23 08:13:00
Data aktualizacji:2017-10-23 08:13:01

Liczba wyświetleń strony: 985

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka