Zmienione  Zarządzeniem nr 18/2020

 

Zarządzenie Nr 79/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach od roku akademickiego 2017/2018

 

Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2063), zarządza się co następuje:

§ 1

 

1.      Za godziny ponadwymiarowe nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni na podstawie stosunku pracy, otrzymują wynagrodzenie obliczone według następujących stawek:

Lp.

Stanowisko

stawka za godzinę obliczeniową, odpowiadająca
45 minutom

1

Profesor zwyczajny

98 zł

2

Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki

3

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki

83 zł

4

Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki

5

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

69 zł

6

Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego albo stopnia
w zakresie sztuki

7

Asystent

45 zł

8

Wykładowca, lektor, instruktor

 

2.      Stawki, o których mowa w ust. 1 ulegają zwiększeniu o 50% w przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym (z wyjątkiem zajęć na kierunku filologia, pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języków obcych oraz lektoratów języków obcych).

§ 2

 

1.      Do obliczenia wysokości przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych za okres poprzedzający rok akademicki 2017/2018 oraz przyznania tego wynagrodzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.      Stawki wymienione w § 1 mają zastosowanie do obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe realizowane przez pracowników Uczelni od dnia 1 października 2017 r.

 

§ 3

 

Zasady wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe regulują odrębne przepisy.

 

§ 4

 

1.      Z dniem 30 września 2017 roku traci moc obowiązującą zarządzenie nr 36/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-08-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-08-23 07:49:38
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-06-24 10:50:05

Liczba wyświetleń strony: 2518

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka