Traci moc na postawie zarządzenia nr 14/2017

Zarządzenie Nr 7/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 stycznia 2017 roku

zmieniające zarządzenie nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W zarządzeniu nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć ust. 1-2 w § 6 otrzymuje brzmienie:

 

„1. W celu rozliczenia umowy dydaktycznej w jednostce organizacyjnej, inicjującej zawarcie umowy, na podstawie wprowadzonych do systemu danych umowy oraz potwierdzenia wykonania zajęć
i innych obowiązków wynikających z umowy, wystawiany jest w informatycznym systemie obsługi toku studiów rachunek, który po wydrukowaniu podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej i dziekan.

2.    Wystawiony rachunek przekazywany jest do Biura Rozliczeń Dydaktyki, gdzie następuje weryfikacja jego poprawności pod względem zgodności z zapisami umowy.”

 

 

§ 2

Rachunek stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia stosuje się do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia do czasu ich zrealizowania lub rozwiązania.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-01-16
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-17 14:11:10
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:47:20

Liczba wyświetleń strony: 1629

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka