Zmienione zarządzeniem nr  9/2018

Zarządzenie Nr 51/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
z dnia 25 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 84/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2015 roku, zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 roku, zarządzeniem
Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2016 roku, zarządzeniem Nr 24/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 54/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 1 września 2016 roku oraz zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2016 § 49 otrzymuje brzmienie:

㤠49

Dział Funduszy Europejskich wykonuje zadania w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich. Do zadań Działu należy w szczególności:

1)     informowanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o możliwościach uzyskania finansowania z funduszy zewnętrznych, w tym o aktualnych konkursach i wytycznych,

2)     prowadzenie doradztwa w zakresie wniosków dotyczących projektów badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych oraz infrastrukturalnych współfinasowanych ze środków zewnętrznych,

3)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni przygotowującymi projekty, finansowane ze źródeł zewnętrznych,

4)     koordynowanie działań związanych z zawieraniem umów o dofinansowanie projektów
z funduszy zewnętrznych,

5)     koordynowanie działań związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków w ramach funduszy zewnętrznych,

6)     monitorowanie procesu oceny formalnej i merytorycznej (merytoryczno-technicznej) złożonych aplikacji do czasu uzyskania decyzji o dofinansowaniu projektu,

7)     gromadzenie informacji o wszystkich realizowanych w Uczelni projektach, zadaniach
i inicjatywach finansowanych z funduszy zewnętrznych,

8)     sporządzanie planu rzeczowo-finansowego projektów,

9)     uczestnictwo w realizacji projektów, na które uzyskano dofinansowanie, w zakresie zadań niezastrzeżonych do kompetencji innych jednostek Uczelni, w szczególności przygotowywanie wniosków o płatność, prefinansowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,

10)  monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji projektów oraz utrzymania wskaźników efektów w okresie trwałości projektów we współpracy z innymi jednostkami Uczelni,

11)  niezwłoczne informowanie właściwego prorektora o zagrożeniach w realizacji projektów,

12)  prowadzenie  dokumentacji każdego projektu umożliwiającej pełny monitoring i kontrolę jego realizacji  w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych jednostek Uczelni,

13)  obsługa kontroli i udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie prawidłowości realizacji projektów,

14)  analizowanie sprawozdań z realizacji projektów, konstruowanie i przedstawianie wniosków
z analizy właściwemu prorektorowi,

15)  współpraca z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i płatniczymi w zakresie realizacji i rozliczania projektów,

16)  przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji realizowanych projektów zgodnie z umową o dofinansowanie, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych jednostek Uczelni.”

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-05-08
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-09 13:02:53
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-13 10:29:41

Liczba wyświetleń strony: 1415

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka