Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 95/2020

Zarządzenie Nr 12/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 stycznia 2017

w sprawie praktyk  studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów

podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 8) i § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 poz. 631 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu, zarządzam co następuje: 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej Uniwersytetem, organizuje praktyki studenckie stanowiące integralną część planu studiów i procesu kształcenia.

2. Praktyki są realizowane zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów, przy czym jeden tydzień praktyki zawodowej odpowiada 40 godzinom, z zastrzeżeniem kierunku lekarskiego, na którym jeden tydzień praktyk wakacyjnych oraz praktycznego nauczania klinicznego odpowiada 30 godzinom. Dopuszcza się - za zgodą studenta wyrażoną na piśmie - możliwość organizacji praktyki, w której jeden tydzień praktyki zawodowej odpowiada 45 godzinom. Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu mogą się odbywać - za zgodą studenta wyrażoną na piśmie -  w godzinach nocnych (na dyżurach nocnych), tj. w okresie od godziny 19.00. do 07.00. W przypadku dyżurów nocnych istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania pojedynczego dyżuru do 12 godzin zegarowych (tj. 16 godzin lekcyjnych). Zapisy zdań 2-4 niniejszego ustępu nie dotyczą osób w ciąży oraz osób, którym odrębne przepisy zabraniają zatrudnienia w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 

3.    Praktyki wakacyjne (ciągłe) na kierunku lekarskim mają charakter indywidualny i realizowane są po zawarciu porozumień z uprawnionymi placówkami opieki zdrowotnej wskazanymi przez studentów i zatwierdzonymi przez Uniwersytet. W przypadku braku możliwości wskazania przez studenta placówki opieki zdrowotnej spełniającej wymogi prawne w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku lekarskim, Uczelnia umożliwia realizację praktyk w formie grupowej w placówkach opieki zdrowotnej, z którymi posiada podpisane porozumienia na dany rok akademicki.

4.    Realizacja praktyki wakacyjnej na kierunku lekarskim w formie grupowej powinna odbywać się w grupach liczących od 3 do 5 osób.

5.  Grupa studentów odbywających praktykę śródroczną powinna liczyć:

1) na kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym od 8 do 12 osób,

2) na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne, kosmetologia, wychowanie fizyczne, lekarski od 3 do 12 osób,

3) na kierunkach: pedagogika ze specjalnościami, praca socjalna, filologia polska z logopedią, dziennikarstwo i komunikacja społeczna od 3 do 12 osób.

6. Zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązują praktyki nauczycielskie w wymiarze:

1)   Moduł II- przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym - 30 godzin,

2)   Moduł III- przygotowanie w zakresie dydaktycznym - 120 godzin,

3)   Moduł IV- przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - 60 godzin,

4)   Moduł V- przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - 120 godzin.

7.    Ramowy program praktyk ustala Rada Wydziału odpowiednio dla danego kierunku.

1)   Wymiar godzin dla studiów o profilu praktycznym na studiach I stopnia powinien wynosić nie mniej niż 450 godzin;

2)   Wymiar godzin praktyk dla kierunków regulowanych przez odrębne rozporządzenia branżowe powinien być zgodny z ich zaleceniami.

3)   Wymiar godzin praktyk na studiach II stopnia określa odpowiednia Rada Wydziału.

8.    Organizacja praktyk powinna w pełni gwarantować realizację ich programu.

9.    Organizacją i nadzorem dydaktyczno-wychowawczym nad przebiegiem praktyk studenckich zajmują się poszczególne instytuty.

10.    Do zadań instytutowego opiekuna praktyk należy:

1)   określenie celów i zadań praktyk,

2)   opracowanie regulaminu praktyk,

3)   ustalenie zindywidualizowanego programu praktyki oraz szczegółowych instrukcji,

4)   wydanie studentowi odbywającemu praktykę kompletu dokumentów dotyczących praktyki, a w szczególności regulaminu, programu, instrukcji, skierowania na praktykę, kart informacyjnych, umów/porozumień,

5)   sporządzenie dokumentacji praktyk, a w szczególności dokumentacji finansowej, umów/porozumień, w razie konieczności rachunków,

6)   przygotowanie przed rozpoczęciem każdego semestru lub przed regulaminowym terminem praktyk i dostarczenie do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni (załączniki 11a, 11c):

a)   listy studentów odbywających praktyki śródroczne, podzielonych na grupy, z nazwą podmiotu prowadzącego praktykę oraz z przypisanym opiekunem prowadzącym ze strony tegoż podmiotu,

b)   listy studentów odbywających praktykę ciągłą, nazwą podmiotu prowadzącego praktykę oraz z przypisanym opiekunem prowadzącym ze strony tegoż podmiotu,

c)    adres podmiotu, w którym studenci odbywają praktyki ciągłe oraz śródroczne,

d)   przewidywany termin praktyk,

7)   przygotowanie, nie później niż 30 dni po zakończeniu praktyki i dostarczenie do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni (załączniki 11b, 11d):

a)   listy studentów, którzy odbyli praktykę, wraz ze wskazaniem faktycznych terminów odbycia praktyki,

b)   listy studentów, którzy nie zaliczyli lub nie odbyli praktyki, wraz z podaniem przyczyn,

c)   listy studentów, którzy spełniają warunki do zaliczenia praktyki na podstawie § 13,

8)   odebranie od osób hospitujących praktyki śródroczne nauczycielskie szczegółowych sprawozdań z hospitacji i dostarczenie do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni,

9)   archiwizacja dokumentacji po zakończeniu praktyki.

11.    Studenci niepełnoletni mogą zostać dopuszczeni do realizacji praktyk tylko za zgodą rektora lub prorektora ds. studenckich i kształcenia.

12.    Do praktyk realizowanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu mogą zostać dopuszczeni wyłącznie studenci pełnoletni. 

II. Cele praktyk

§ 2

Celem praktyk jest:

1) poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów,

2) wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),

3) poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością,

4) poznanie własnych możliwości na rynku pracy,

5) nawiązanie kontaktów zawodowych.

III. Organizacja praktyk

§ 3

1.    Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach, z którymi Uniwersytet zawarł porozumienie lub umowę.

2.    Praktyki studenckie odbywają się w podmiotach gospodarczych (państwowych lub prywatnych), urzędach oraz innych jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej „zakładem pracy” lub „szkołą” na podstawie porozumień lub umów w sprawie organizacji praktyk, które w imieniu Uniwersytetu zawiera dziekan właściwego wydziału, z zastrzeżeniem ust. 3, na podstawie pełnomocnictwa rektora. 

3.    Umowy przewidujące odpłatność zawierają w imieniu Uniwersytetu dziekan właściwego wydziału wraz z kwestorem na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez rektora.

4.    Wprowadza się wzory porozumień/umów i innych dokumentów w przedmiocie prowadzenia praktyk studenckich, które stanowią załącznik do zarządzenia.

5.    W przypadkach uzasadnionych odmiennym charakterem praktyki studenckiej, dopuszcza się możliwość zawarcia porozumień lub umów o odmiennej treści niż określona w ust. 4, z uwzględnieniem postanowień przedmiotowego zarządzenia.

6.    Praktyki studenckie mogą być realizowane również jako:

1)   praktyka odbywana samodzielnie przez studenta,

2)   praca zawodowa w czasie studiów, także za granicą,

3)   wolontariat w uprawnionych instytucjach,

4)   staż.

7.    W przypadkach wymienionych w ust. 6 wymiar godzin musi odpowiadać programowi praktyk.

 

§ 4

1. Organizację praktyki i nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad jej przebiegiem sprawują instytutowi opiekunowie praktyk wyznaczeni przez prorektora ds. studenckich i kształcenia na wniosek dyrektorów instytutów (kierowników samodzielnych katedr) oraz kierowników jednostek międzywydziałowych spośród nauczycieli akademickich wydziałów (dla poszczególnych instytutów) oraz jednostek międzywydziałowych.

2. Instytutowi opiekunowie praktyk są przełożonymi studentów odbywających praktykę.

3. Instytutowi opiekunowie praktyk:

1) odpowiadają za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem,

2) są upoważnieni do rozstrzygania wspólnie z kierownictwem podmiotu, w którym odbywa się praktyka spraw związanych z przebiegiem praktyki,

3) współpracują z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia z dydaktyki danego przedmiotu lub z nauczycielem akademickim odpowiedzialnym za praktyczne kształcenie studentów.

4. Do obowiązków instytutowego opiekuna praktyki należy w szczególności:

1) przygotowanie dokumentów dotyczących praktyk (umów, rachunków, porozumień, skierowań),

2) ustalenie programu praktyki (terminu, czasu trwania, instrukcji, planu praktyki),

3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad przebiegiem praktyki,

4) ustalenie szczegółowych warunków zaliczenia,

5) zaliczenie praktyki.

5. Instytutowym opiekunem praktyk może być nauczyciel akademicki zatrudniony Uniwersytecie.

§ 5

1. Nadzór nad organizacją praktyk i jej prawidłowym przebiegiem sprawuje uczelniany kierownik studenckich praktyk zawodowych.

2. Do obowiązków kierownika studenckich praktyk zawodowych należy w szczególności:

1) szkolenie nowych instytutowych opiekunów praktyk,

2) udzielenie wskazówek dotyczących sposobu realizacji programu praktyki,

3) omówienie zasad prowadzenia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,

4) zapoznanie z formami kontrolowania i zaliczenia praktyk.

§ 6

Obsługę administracyjną praktyk studenckich wykonują:

1) pracownik samodzielnego stanowiska ds. studenckich praktyk zawodowych,

2) instytutowi opiekunowie praktyk wyznaczeni przez Rektora w zakresie określonym w § 1 ust. 10 pkt 6) i 7),

3) pracownik wydziałowego stanowiska ds. praktyk na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.

 

§ 7

1. Właściwy dyrektor instytutu zobowiązany jest do zapewnienia hospitacji praktyki śródrocznej nauczycielskiej.

2. Osoby niezatrudnione w Uniwersytecie przeprowadzają hospitację na podstawie zawartej

umowy.

3. Po zakończeniu hospitacji osoba, która jej dokonuje, zobowiązana jest do przygotowania sprawozdania z hospitacji. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) określenie czasu praktyki: data poszczególnych zajęć i liczba godzin,

2) określenie miejsca praktyki,

3) wskazanie realizowanych tematów wraz z krótkim opisem zajęć,

4) uwagi własne.

Każde takie sprawozdanie musi być podpisane przez nauczyciela prowadzącego lekcję lub przez dyrektora danej szkoły.

 

§ 8

1.      Osoba sprawująca z ramienia podmiotu, w którym odbywają się praktyki, opiekę nad studentem odbywającym praktykę powinna legitymować się wykształceniem wyższym, zgodnym z kierunkiem kształcenia studenta oraz posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - na wniosek właściwego dyrektora instytutu - możliwe jest sprawowanie opieki nad studentem przez osobę, która nie spełnia jednego z wyżej wymienionych warunków.

2.      Uniwersytet  nie  wypłaca  wynagrodzeń  za  organizację i odbycie praktyki, z zastrzeżeniem ust. 3 - 6. 

3.      Uniwersytet wypłaca wynagrodzenie Zakładom Opieki Zdrowotnej, z którymi zawarł umowę przewidującą wynagrodzenie za przeprowadzenie praktyk lub zajęć praktycznych.

4.      Uniwersytet wypłaca wynagrodzenie nauczycielom, psychologom, pedagogom z tytułu sporządzenia indywidualnej recenzji praktyki nauczycielskiej albo psychologiczno-pedagogicznej przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela.

5.      Uniwersytet może wypłacić wynagrodzenie za organizację praktyki w przypadku, gdy pozyska zewnętrzne źródła finansowania na ten cel, w tym w sytuacji, gdy finansowanie praktyk przewidują kosztorysy studiów niestacjonarnych i podyplomowych. 

6.      W  sytuacji,  gdy  niemożliwa  będzie  organizacja  i  odbycie  praktyki  nieodpłatnie, prorektor do spraw studenckich i kształcenia  może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z zakładem pracy o odpłatną organizację praktyki.

7.      Zakładom Opieki Zdrowotnej wskazanym w ust. 3, sprawującym opiekę nad praktykami śródrocznymi i ciągłymi na kierunku lekarskim w formie grupowej, wypłaca się na podstawie zawartej umowy, wynagrodzenie za opiekę nad grupą studentów wskazaną w
§ 1 ust. 5 pkt 2) w wysokości 15 złotych brutto za jedną godzinę praktyki,

8.      Osobom, o których mowa w ust. 4, Uniwersytet wypłaca wynagrodzenie w wysokości:

1)   100 zł brutto, za sporządzenie recenzji praktyki psychologiczno - pedagogicznej,

2)   150 zł brutto,  za sporządzenie recenzji praktyki nauczycielskiej ciągłej,

3)   300 zł brutto za jedną grupę, za sporządzenie indywidualnych recenzji praktyki dla każdego studenta odbywającego praktykę nauczycielską śródroczną w grupie liczącej  od 3 do 7 osób,

4)   500 zł brutto za jedną grupę, za sporządzenie  indywidualnych recenzji praktyki dla każdego studenta odbywającego praktykę nauczycielską śródroczną w grupie liczącej od 8 do 12 osób.

9.      Zakładom pracy wskazanym w ust. 6, sprawującym opiekę nad praktykami śródrocznymi w formie grupowej, wypłaca się na podstawie zawartej umowy, wynagrodzenie w wysokości:

1)   za opiekę nad grupą studentów wskazaną w § 1 ust. 5 pkt 1) za jedną godzinę praktyki 10 złotych brutto,

2)   za opiekę nad grupą studentów wskazaną w § 1 ust. 5 pkt 3) za jedną godzinę praktyki 12 złotych brutto.

10.  Zakładom pracy, wskazanym w ust. 6, za opiekę nad jednym studentem odbywającym praktykę ciągłą na studiach stacjonarnych, wypłaca się na podstawie zawartej umowy, wynagrodzenie w wysokości:

1)   1-25 godzin: 50 złotych brutto,

2)   26-50 godzin: 100 złotych brutto,

3)   51-75 godzin: 150 złotych brutto,

4)   76-100 godzin: 200 złotych brutto,

5)   powyżej 100 godzin dodatkowe 50 zł brutto za każde rozpoczęte 25 godzin.

11.  W odniesieniu do studiów niestacjonarnych koszty praktyki (jeżeli odpłatność jest przewidziana), ujmowane są w opłatach za kształcenie na studiach niestacjonarnych.

12.  Stawki wynagrodzenia na studiach niestacjonarnych oraz w przypadku praktyki nieobjętej planem studiów (jeżeli odpłatność jest przewidziana) określa dyrektor właściwego instytutu. Stawki, o których mowa w zdaniu poprzednim, zatwierdza właściwa Rada Wydziału.

13.  Stawki wynagrodzenia na studiach podyplomowych winny być uwzględnione w kosztorysie studiów. Stawki, o których mowa w zdaniu poprzednim, ustala kierownik studiów podyplomowych.

14.  Dyrektor właściwego instytutu oraz kierownik studiów podyplomowych zobowiązani są do przekazania do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni ustalonych stawek dla opiekunów praktyk ujętych w § 8 ust.12 i ust. 13.

 

§ 9

1. Praktyki ciągłe zawodowe powinny odbywać się w miesiącach wakacyjnych, to jest od 1 lipca do 30 września. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana, praktyki te mogą odbywać się w czasie roku akademickiego, o ile ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych.

2. Praktyki ciągłe pedagogiczne (nauczycielskie, psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe) odbywają się w trakcie roku szkolnego.

3. Praktyki na kierunku o profilu praktycznym mogą się odbywać w trakcie całego roku akademickiego.

 

§ 10

Przed rozpoczęciem praktyki student winien pobrać:

1) skierowanie na praktykę,

2) instrukcję praktyk

3) zindywidualizowany program praktyk.

 

§ 11

1. W czasie trwania praktyki student jest zobowiązany do:

1) realizacji programu praktyk zawodowych,

2) posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie NNW w przypadku określonych kierunków winno być rozszerzone o koszty leczenia po ekspozycji. Informacje, których kierunków przepis ten dotyczy, dostępne są u właściwego instytutowego opiekuna praktyk.

3) przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyk,

4) pokrycia kosztów dojazdu na praktykę, kosztów wyżywienia oraz kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki,

5) stosowania identyfikatorów,

6) posiadania aktualnych badań lekarskich, które student zapewnia we własnym zakresie. Informacje, których kierunków przepis ten dotyczy, dostępne są u właściwego instytutowego opiekuna praktyk.

2. Studenci kierunków medycznych przed przystąpieniem do odbywania praktyki winni przedstawić instytutowemu opiekunowi praktyk aktualne zaświadczenie o poddaniu się szczepieniom ochronnym, wymaganym w placówce służby zdrowia, w której będą odbywali praktykę.

IV. Warunki zaliczenia praktyki

§ 12

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z jej programu właściwego dla określonego kierunku studiów oraz zadań wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony zakładu pracy.

2. Obecność na praktyce jest obowiązkowa.

3. Praktyka zaliczana jest na podstawie karty informacyjnej o jej odbyciu, poświadczonej ze strony podmiotu, w którym odbywa się praktyka przez osobę odpowiedzialną za jej realizację.

4. Zaliczenie praktyki wpisuje się do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta oraz do programu Wirtualna Uczelnia.

5. Praktyka powinna zostać zaliczona na ocenę według skali ocen: niedostateczny -2.0 - praktyka niezaliczona, dostateczny - 3.0, dostateczny plus -3.5, dobry - 4.0, dobry plus - 4.5, bardzo dobry - 5.0.

6. W przypadku nieobecności w czasie praktyki student zobowiązany jest do odrobienia zaległych godzin w innym terminie.

 

§ 13

1. Właściwy dziekan może zaliczyć studentowi jako praktykę:

1) wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyki,

2) wolontariat,

3) staż,

4) prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej spełniającej wymagania programu praktyki,

5) praktykę o jakiej mowa w § 3 ust. 6 pkt 1).

2. Warunkiem zaliczenia praktyki, w przypadkach o których mowa w ust. 1, jest udokumentowanie przez studenta doświadczenia zawodowego lub prowadzenie działalności odpowiadających programowi praktyki w okresie nie krótszym niż czas praktyki określony w programie praktyki lub w  standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

3. Zaliczając praktyki w sposób wskazany w ust 1. dziekan nie wystawia oceny.

V. Organizacja praktyk nieobowiązkowych

§ 14

1. Dopuszcza się możliwość odbywania przez studentów praktyk nieobowiązkowych, nieujętych w obowiązujących dla danego kierunku standardach kształcenia.

2. Decyzję o organizacji praktyk nieobowiązkowych podejmuje dziekan.

3. Zasady odbywania, formę oraz zakres programowy praktyk nieobowiązkowych ustala dziekan.

4. W przypadku realizacji praktyki nieobowiązkowej koszty związane z jej realizacją, w tym koszty badań, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wraz z rozszerzeniem o koszty leczenia po ekspozycji (jeśli jest konieczne), a także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) pokrywa student.

VI. Wynagrodzenie dla instytutowych opiekunów praktyk

§ 15

1. Instytutowi opiekunowie praktyk, o których mowa w § 4 otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, uzależnione od liczby studentów odbywających praktyki w danym roku akademickim:

1) przy liczbie do 100 studentów - 45% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

2) przy liczbie od 101 do 200 studentów - 50% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

3) przy liczbie od 201 do 400 studentów - 55% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

4) przy liczbie od 401 do 700 studentów - 60% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

5) przy liczbie powyżej 700 studentów - 65% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest jednorazowo po zakończeniu roku akademickiego.

3. W przypadku powołania na czas krótszy lub dłuższy niż rok akademicki kwota wynagrodzenia naliczana jest proporcjonalnie, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 16

1. W Uniwersytecie do spraw uregulowanych Zarządzeniem stosuje się następujące instrukcje i wzory stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia:

1) Załącznik nr 1 - instrukcja przygotowywania i obiegu umów i porozumień dotyczących praktyk studenckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2) Załącznik nr 2 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w zakładach pracy,

3) Załącznik nr 3 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w szkole,

4) Załącznik nr 4 – wzór porozumienia zawodowego w zakładzie pracy - praktyka zagraniczna

5) Załącznik nr 5 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich i psychologiczno-pedagogicznych

6) Załącznik nr 6 – wzór umowy z zakładami pracy,

7) Załącznik nr 7 – wzór umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej,

8) Załącznik nr 8 – wzór rachunku do umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej,

9) Załącznik nr 9 – wzór wniosku o przyjęcie na praktykę studencką,

10) Załącznik nr 10 – wzór wniosku o przyjęcie na praktykę nauczycielską / psychologiczno-pedagogiczną,

11) Załącznik nr 11 – wzór tabel do wykazu zawierającego planowane i odbyte praktyki:

a) tabela – praktyki ciągłe przed rozpoczęciem,

b) tabela – praktyki ciągłe po zakończeniu,

c) tabela – praktyki śródroczne przed rozpoczęciem,

d) tabela – praktyki śródroczne po zakończeniu.

12) Załącznik nr 12 – wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki nauczycielskiej,

13) Załącznik nr 13 – wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej,

14) Załącznik nr 14 – wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej.

15) Załącznik nr 15 – wzór zaświadczenia o zatrudnieniu,

16) Załącznik nr 16 – wzór zaświadczenia o stażu/wolontariacie,

17) Załącznik nr 17 – wzór opinii o przebiegu studenckiej praktyki zawodowej WLiNoZ,

18) Załącznik nr 18 – wzór skierowania na studencką praktykę zawodową WLiNoZ,

19) Załącznik nr 19 – wzór umowy dotyczącej studenckich praktyk zawodowych ZOZ WLiNoZ,

20) Załącznik nr 20 – wzór umowy dotyczącej studenckich praktyk zawodowych WLiNoZ,

21) Załącznik nr 21 – wzór umowy dotyczącej zajęć praktycznych WLiNoZ,

22) Załącznik nr 22 – wzór porozumienia w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych WLiNoZ.

2. Wzory umów, porozumień, wniosków, rachunków, kart informacyjnych i zaświadczeń dotyczących studenckich praktyk zawodowych, stanowiących załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (a, b, c, d), 12, 13, 14, 15, 16 do niniejszego zarządzenia, stosuje się odpowiednio w Filii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu, z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej.

VII. Postanowienia końcowe

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem oraz w kwestiach spornych decyzje podejmuje prorektor ds. studenckich i kształcenia.

2. Zarządzenie stosuje się odpowiednio do słuchaczy studiów podyplomowych, przy czym w przypadku studiów podyplomowych organizowanych przez jednostki międzywydziałowe obowiązki dziekana wykonuje kierownik jednostki międzywydziałowej.

 

§ 18

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Z dniem wejścia w życie przedmiotowego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z późniejszymi zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 67/2015 z dnia 25 września 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 87/2016 z dnia 28 października 2016 r.

3. W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy w zakresie instrukcji przygotowywania i obiegu umów cywilnoprawnych (porozumień) dotyczących studenckich praktyk zawodowych i nauczycielskich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nie jest dopuszczalne zawieranie nowych umów o dzieło zgodnie ze wzorem obowiązującym w zarządzeniu wskazanym w ust. 2.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-01-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-01-25 14:16:59
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-05-25 13:40:01

Liczba wyświetleń strony: 2487

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka