Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 89/2018

Zarządzenie Nr 8/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie wzorów formularzy wniosków o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)  oraz § 69 ust. 2 i ust. 3 pkt 5) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, , zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.    Wprowadza się wzór formularza wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych, uruchomianych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Wprowadza się wzór formularza wniosku o utworzenie  nowego kierunku studiów wyższych, niewymagającego nadania uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.    Wzory załączników, stanowiące integralną część wniosków, o których mowa w ust.1-2, opracowuje Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia.

4.    Wytyczne dotyczące zasad uruchamiania kierunku studiów oraz wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych/międzywydziałowych dotyczące uchwalania programów kształcenia dla studiów regulują odrębne przepisy.

5.    Obowiązek sporządzania wniosku, o którym mowa w ust. 2 dotyczy też modyfikowanych kierunków studiów.

6.    Wnioski, o których mowa w ust.1-2, należy przedłożyć prorektorowi w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

 

§ 2

 

1.    Traci moc zarządzenie Nr Zarządzenie  Nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru formularza wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych.

2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-01-18 14:42:42
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1535

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka