Zarządzenie Nr 35/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni w miesiącach lipcu, sierpniu i grudniu 2017 roku

 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 69 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mając na uwadze racjonalizację kosztów funkcjonowania Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od dnia 31 lipca 2017 roku do dnia 14 sierpnia 2017 roku oraz od dnia 28 grudnia 2017 roku do dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się specjalny tryb funkcjonowania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zaleca się wykorzystanie przez pracowników urlopów wypoczynkowych zarówno zaległych, jak i bieżących.

 § 2

Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do zapewnienia w okresie, o którym mowa w § 1 funkcjonowania podległych im jednostek jedynie w niezbędnym zakresie, bądź też w razie możliwości, do całkowitego zawieszenia ich działania. W tym celu kierownicy upoważnieni są do dokonywania indywidualnych, doraźnych zmian rozkładów czasu pracy podległych pracowników, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy.

 § 3

1. W okresie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia budynki dydaktyczne Uniwersytetu będą zamknięte, z wyjątkiem:

1) budynku Rektoratu, w którym godziny pracy i harmonogramy pracy dla podległych pracowników niezbędnych dla funkcjonowania Uczelni w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku określi kanclerz,

2) budynku A przy ulicy Świętokrzyskiej 15 w Kielcach, w którym godziny pracy i harmonogramy pracy dla podległych pracowników niezbędnych do kontynuacji badań naukowych w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku określi dziekan,

3) budynku administracyjnego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim, w którym godziny pracy dla pracowników w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku określi kanclerz,

4) budynku administracyjnego w Sandomierzu, w którym godziny pracy dla pracowników w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 roku określi kanclerz.

2. W okresie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia:

1) ogranicza się pracę pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu,

2) zakazuje się wstępu do budynków i przebywania w nich osobom nieuprawnionym, w tym także pracownikom Uniwersytetu, którzy we wskazanym terminie nie wykonują obowiązków służbowych. Zakaz wstępu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy:

a) osób dostarczających przesyłki,

b) kandydatów na studia, których wstęp i pobyt związany jest z procesem rekrutacji,

c) innych osób, które uzyskały zgodę rektora, prorektora ds. Filii w Piotrkowie  Trybunalskim, właściwego dziekana, kanclerza;

3) ogranicza się do niezbędnego zakresu sprzątanie pomieszczeń Uczelni i utrzymanie terenów zewnętrznych,

4) ogranicza się oświetlenie korytarzy, sanitariatów itp.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem Dziekanów, kierowników jednostek ogólnouczelnianych oraz kierowników jednostek międzywydziałowych wyznaczają w terminie do dnia 31 marca 2017 roku pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie korespondencji oraz za nadawanie biegu dokumentom finansowym i rozliczeniowym. Informacja zawierająca nazwisko i imię wyznaczonego pracownika przekazywana jest do sekretariatu kanclerza.

 § 4

W okresie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia w pełnym zakresie funkcjonować będą domy studenta, Sekretariat Rektora, Sekretariat Kanclerza.

 § 5

Ograniczenie funkcjonowania Uczelni w okresie, o którym mowa w § 1 Zarządzenia, nie dotyczy w niezbędnym zakresie pracowników, którzy wykonują zadania związane z:

1) procesem rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2017/2018,

2) obsługą kadrową na poziomie administracji centralnej,

3) wypłatą wynagrodzeń, rozliczaniem z ZUS, Urzędem Skarbowym,

4) rozliczeniami finansowymi,

5) utrzymaniem i obsługą sytemu informatycznego,

6) obsługą aparatury naukowo-badawczej i prowadzeniem terminowych badań naukowych,

7) realizacją i obsługą projektów,

8) uczestnictwem w konferencjach naukowych,

9) obsługą techniczną, pracami remontowymi i modernizacyjnymi,

10) obsługą zwierzętarni,

11) wynajmem obiektów Uniwersytetu.

 § 6

1.      Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są prorektorzy, dziekani, kanclerz i kwestor, w zakresie przyznanych kompetencji.

2.      W obiektach objętych termomodernizacją, dopuszczalne są zmiany w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w szczególności poprzez określenie innych terminów specjalnego trybu ich funkcjonowania.

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2017-03-29 10:33:12
Data aktualizacji:2017-03-29 11:06:14

Liczba wyświetleń strony: 1441

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka