Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 234/2020

Zarządzenie Nr 103/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w  celu umorzenia kredytów lub pożyczek studenckich

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 17 lipca 1998 roku o pożyczkach i kredytach studenckich (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 357) oraz  § 21  ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania  pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1905) w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.      Uniwersytet corocznie ustala liczby najlepszych absolwentów UJK uprawnionych do składania wniosków o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego w grupach:

1)     do 1% najlepszych absolwentów studiów wyższych lub studiów doktoranckich – umorzenie kredytu w 50%,

2)     od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych lub studiów doktoranckich – umorzenie kredytu w 35%,

3)     od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów studiów wyższych lub studiów doktoranckich – umorzenie kredytu w 20%.

2.      Przy obliczaniu liczby osób w grupach, o których mowa w ust. 1, liczbę niecałkowitą zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.

3.      Listy rankingowe najlepszych absolwentów Uniwersytetu sporządza się oddzielnie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i studiów doktoranckich, kończących studia w danym roku akademickim.

4.      Warunkiem zaliczenia do poszczególnych grup najlepszych absolwentów UJK jest złożenie egzaminu dyplomowego przez studentów w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów, jednakże nie później niż do dnia 30 września.

5.      Warunkiem zaliczenia do grupy najlepszych absolwentów studiów doktoranckich jest uzyskanie w trakcie trwania studiów, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia doktora, jednakże nie później niż do dnia 30 września.

 

§ 2.

1.      Rektor lub działający w jego imieniu Prorektor ds. studenckich i kształcenia w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów, w przypadku absolwentów studiów wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów w terminie do 31 grudnia sporządza i ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim.

2.      Listy rankingowe najlepszych absolwentów sporządzone według kryterium określonego w § 3.

 

§ 3.

1.      W celu wyłonienia najlepszych absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu w grupach, o których mowa w § 1 ust. 1 ustanawia się:

1)     kryterium zasadnicze, które stanowi ogólny wynik studiów, obliczony zgodnie z Regulaminem studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

2)     kryterium pomocnicze, które obejmuje:

a)      działalność w studenckim ruchu naukowym:

- udział w pracach badawczych,

- publikacje, referaty, opracowania naukowe,

- czynny udział w seminariach i konferencjach naukowych.

b)     korzystanie ze stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez inne organizacje np. fundacje, stowarzyszenia,

c)      działalność w organach stowarzyszeń studenckich,

d)     członkostwo w organach kolegialnych Uniwersytetu.

3)     kryterium dodatkowe, którym jest pobieranie stypendium Rektora dla najlepszych studentów przez co najmniej dwa lata akademickie,

4)     kryterium specjalne, którym jest pobieranie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

2.      W celu wyłonienia najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu w grupach, o których mowa w § 1 ust. 1 ustanawia się:

1)     kryterium zasadnicze, stanowiące średnią arytmetyczną ze studiów obliczoną zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

2)     kryterium dodatkowe, którym jest pobieranie stypendium dla najlepszych doktorantów,

3)     kryterium specjalne, którym jest pobieranie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia lub otrzymanie wyróżnienia rozprawy doktorskiej.

3.      Kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 wyceniane są w skali punktowej, o pozycji na liście rankingowej decyduje suma uzyskanych punktów.

4.      Szczegółowe zasady dotyczące ustalenia liczby punktów za kryteria, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala Rektor lub działający w jego imieniu Prorektor ds. studenckich i kształcenia w porozumieniu odpowiednio z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów albo z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów.

5.      W przypadku równiej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje Rektor lub działający w jego imieniu Prorektor ds. studenckich i kształcenia wraz z odpowiednim organem samorządu studentów albo doktorantów wskazanym w ust 4.

 

 

§ 4.

1.      Kierownik dziekanatu w terminie do 15 listopada każdego roku przedkłada Rektorowi za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich listy absolwentów wydziału z poprzedniego roku akademickiego, oddzielnie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i studiów doktoranckich, uporządkowanej malejąco według kryterium zasadniczego określonego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1) albo § 3 ust. 2 pkt. 1)

2.      Listy o jakich mowa w ust. 1 kierownik dziekanatu przedkłada w formie pisemnej i elektronicznej.

 

§ 5.

1.      Zainteresowani absolwenci w terminie do 30 listopada każdego roku przedkładają Rektorowi, za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich dokumentację potwierdzającą aktywność obejmującą kryteria pomocnicze, dodatkowe i specjalne, o których mowa § 3 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 2, 3 i 4.

2.      Czynności, o których mowa w ust. 1 w Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu dokonuje osoba wyznaczona w tych jednostkach.

 

§ 6.

1.      Na wniosek absolwenta, który ukończył studia wyższe lub studia doktoranckie w grupach określonych w § 1 ust. 1 najlepszych absolwentów Dział Spraw Studenckich sporządza zaświadczenie, które uprawnia absolwenta – kredytobiorcę do wystąpienia do banku o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej.

2.      Zaświadczenie do banku podpisuje Rektor.

3.      Dział Spraw Studenckich prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.

 

§ 7.

1.      Wzór zaświadczenia o odbywaniu studiów dla studenta/doktoranta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wzór zaświadczenia potwierdzającego znalezienie się przez kredytobiorcę w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów w danym roku akademickim stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 9.

1.      Z dniem wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie
Nr 32/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 08 maja 2014  roku w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w celu umorzenia kredytów lub pożyczek studenckich.

2.      Absolwentom, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2015/2016 lub w latach wcześniejszych wydaje się zaświadczenie potwierdzające znalezienie się w grupie 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wg dotychczasowego wzoru.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-10-31
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-11-03 09:40:30
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 11:41:01

Liczba wyświetleń strony: 1193

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka