Zarządzenie Nr 14/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10  lutego 2017 roku

zmieniające zarządzenie Rektora Nr 46/2016 z dnia 20 lipca 2016 w sprawie  obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć  

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Rektora Nr 46/2016 z dnia 20 lipca 2016 w sprawie  obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć  uchyla  się dotychczasowe załączniki określone w § 7, a w ich miejsce wprowadza się nowe: 

 

1)      Schemat graficzny obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych -  załącznik nr 1 do zarządzenia.

2)      Wzór wniosku oraz umowy -  załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia.

3)      Wzór umowy z osobą prowadzącą działalnością gospodarczą stanowi załącznik nr 3a.

§ 2

W zarządzeniu nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć  ust.1-2 w § 6 otrzymuje brzmienie:

1.      W celu rozliczenia umowy dydaktycznej w jednostce organizacyjnej, inicjującej zawarcie umowy, na podstawie wprowadzonych do systemu danych umowy oraz potwierdzenia wykonania zajęć i innych obowiązków wynikających z umowy, wystawiany jest w informatycznym systemie obsługi toku studiów rachunek, który po wydrukowaniu podpisuje osoba realizująca daną umowę, kierownik jednostki organizacyjnej i dziekan.

2.      Podpisany rachunek przekazywany jest do Biura Rozliczeń Dydaktyki, gdzie następuje weryfikacja jego poprawności pod względem zgodności z zapisami umowy.

 

§ 3

1.      Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 7/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 stycznia 2017 roku zmieniające  zarządzenie Rektora Nr 46/2016 z dnia 20 lipca 2016 w sprawie  obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć.

2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-13 10:13:41
Data aktualizacji:2017-02-13 10:18:23

Liczba wyświetleń strony: 1712

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka