Zarządzenie Nr 71/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. jedn. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej (zwany dalej Zespołem) w składzie:

1)     prorektor ds. rozwoju i finansów – przewodniczący,

2)     kanclerz,

3)     kwestor,

4)     zastępca kwestora ds. kontrolingu,

5)     kierownik Działu Kadr,

6)     kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,

7)     administrator bezpieczeństwa informacji,

8)     pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem.

2.      W pracach Zespołu uczestniczy, w charakterze konsultacyjno-doradczym, audytor wewnętrzny.

3.      Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane osoby, które nie wchodzą w jego skład,
o ile ich obecność jest niezbędna do uzyskania informacji potrzebnych do podjęcia działań związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2.

 

§ 2

Do zadań Zespołu należy m.in.:

1)     monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych,

2)     monitorowanie skuteczności Systemu kontroli zarządczej,

3)     podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju Systemu kontroli zarządczej,

4)     przedstawianie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmiany procedur oraz dokumentacji wchodzących w skład Systemu kontroli zarządczej,

5)     inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej,

6)     wspieranie rektora w podejmowaniu decyzji w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka,

7)     wspieranie rektora w procesie określania priorytetu kierownictwa w odniesieniu
do poszczególnych ryzyk.

 

 

 

§ 3

Pracownicy Uniwersytetu są zobowiązani do:

1)     wspierania Zespołu w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2,

2)     terminowego sporządzania i przekazywania Zespołowi dokumentacji niezbędnej
do wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

 

§ 4

Posiedzenia Zespołu, zwoływane na wniosek przewodniczącego, odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

 

§ 5

Powiadomienia członków Zespołu o terminie posiedzenia dokonywane są drogą elektroniczną
co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

§ 6

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Traci moc Zarządzenie Nr 13/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie Zespołu ds. kontroli zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-07-04 14:05:06
Data aktualizacji:2017-07-04 14:05:06

Liczba wyświetleń strony: 1170

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka