Zarządzenie Nr 96/2017 
 
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
z dnia 29 września 2017 roku 
 
w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania egzaminów z języków obcych
w Uczelni w ramach lektoratów 
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm. ) i § 69 ust. 3 pkt 5) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje: 
  
§1 
 
1. Egzamin końcowy z języka obcego na studiach wyższych pierwszego stopnia jest przeprowadzany w formie pisemnej dla wszystkich uprawnionych studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych.
2. Egzamin z języka obcego na studiach wyższych drugiego stopnia jest przeprowadzany w formie ustnej dla wszystkich uprawnionych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
3. Egzamin z języka obcego na studiach jednolitych magisterskich jest przeprowadzany w formie ustnej lub pisemnej dla wszystkich uprawnionych studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych.
 
§2 
 
1. Termin pisemnego egzaminu z języka obcego kończącego lektorat wyznacza nauczyciel akademicki prowadzący lektorat z daną grupą studentów.
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu z języka obcego sprawuje nauczyciel akademicki przeprowadzający egzamin. 
 
§3 
 
1. Studenci posiadający certyfikaty zewnętrzne lub inne dokumenty poświadczające znajomość danego języka mogą być zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu z tego języka.  
2. Listę certyfikatów, zewnętrznych lub innych dokumentów poświadczających znajomość języka, zwalniających z egzaminu końcowego z języka obcego, określają odrębne przepisy. 
  
§4 
 
1. Końcowy egzamin z języka obcego jest egzaminem pisemnym.
2. Egzamin obejmuje komponenty odpowiadające zakładanym efektom kształcenia, określonym 
w karcie przedmiotu i weryfikuje sprawność czytania ze zrozumieniem, elementy leksyki 
i gramatyki, sprawność słuchania ze zrozumieniem oraz pisania na poziomie, na którym przeprowadzany jest egzamin. 
3. Weryfikacja efektów kształcenia dotycząca kompetencji mówienia odbywa się w ostatnim semestrze lektoratu.
 
§5  
Do zadań egzaminatora należy:
1) opracowanie testów egzaminacyjnych;
2) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przebiegu egzaminu;
3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;
4) sprawdzenie prac egzaminacyjnych;
5) wpisywanie ocen z egzaminu do protokołów i ich podpisywanie;
6) archiwizowanie wszystkich dokumentów z przeprowadzonego egzaminu.
 
 §6
 
Ostateczny wynik egzaminu wpisywany jest do karty okresowych osiągnieć studenta/indeksu oraz protokołu egzaminacyjnego przez egzaminatora, który prowadził lektorat ze zdającymi. W przypadku, gdy egzamin był przeprowadzony przez lektora, który nie prowadził lektoratu ze zdającymi wpisu ostatecznego wyniku dokonuje Kierownik zespołu językowego na podstawie protokołu 
z przeprowadzonego egzaminu. 
 
 §7
 
Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator informuje zdających o: 
1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu; 
2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu; 
 
§8
 
1. W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę po uzyskaniu zgody egzaminatora. 
2. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje pracę egzaminatorowi.
3. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez egzaminatora na egzemplarzu pracy pisemnej zdającego.
 
§9 
 
1. W przypadku przeprowadzenia egzaminu ustnego  przebiega on jednorazowo z dwoma lub trzema zdającymi. 
2. Zdający przygotowują się do odpowiedzi osobno maksymalnie przez 15 minut. 
3. Maksymalny czas odpowiedzi zdających w części ustnej egzaminu wynosi do 20 minut. 
 
§10
 
1. Na egzaminie nie wolno korzystać z telefonu komórkowego, urządzeń elektronicznych, pomocy, notatek lub słowników. 
2. Egzaminator wyklucza z egzaminu zdającego, który w jego trakcie korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami, pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał jego przebieg. 
3. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu oraz na egzemplarzu pracy Wykluczenie z egzaminu skutkuje oceną niedostateczną.
 
§11
 
1. Testy egzaminacyjne ze wszystkich języków są układane według opracowanego w Studium Języków Obcych opisu egzaminów: „Struktura i zakres egzaminów językowych w UJK”. 
2. Opis Egzaminu B2 na studiach pierwszego stopnia  określa Załącznik nr 1 
3. Opis egzaminu B2+ na studiach stopnia - studia jednolite magisterskie określa Załącznik nr 2 
4. Opis egzaminu – kierunek lekarski – określa załącznik nr 3.
 
§12
 
1. Egzamin uważa się za zdany przy uzyskaniu 50% punktów + 1 punkt, możliwych do zdobycia na egzaminie.
2. Ocenę końcową z egzaminu ustala się na podstawie następującej punktacji:  
 
Punkty %: Ocena: 
51-60 dostateczny
61-70 dostateczny plus
71-80 dobry
81-90 dobry plus
91-100 bardzo dobry
 
§13
 
Szczegółowe zasady i procedurę wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiązań wobec studentów niepełnosprawnych przy składaniu egzaminów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów. 
 
§14
 
Student ma prawo wglądu do kart odpowiedzi w terminie 7 dni od daty egzaminu, po uprzednim złożeniu podania do sekretariatu SJO adresowanego do kierownika studiów ze wskazaniem danych egzaminatora..
 
 §15
 
1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 74/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zadań Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz organizacji egzaminów certyfikacyjnych w Uczelni,  z  zastrzeżeniem ust. 2 .
2. Studenci  którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 oraz w roku akademickim 2016/2017 mają prawo przystąpić do egzaminów  certyfikacyjnych na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 oraz zarządzeniu Nr 75/2013 z dnia z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 
§16
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 roku.
 
 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-11 11:09:01
Data aktualizacji:2017-10-11 11:09:02

Liczba wyświetleń strony: 1449

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka